Otoczenie społeczne

Wydział Nauk Społecznych współpracował z Fundacją Mama w ramach kampanii „Mama na uczelni i tata też”.

Koordynator kampanii na Wydziale Socjologii i Pedagogiki
dr Emilia Paprzycka

W ramach kampanii zrealizowano:

  • Warsztaty pt. „Jak intymne staje się publiczne?  Działalność Fundacji Mama” prowadzone przez przedstawicielkę zespołu Fundacji MaMa. Warsztaty odbyły się 07.11.2014 roku i prowadzone były dla studentów I roku studiów magisterskich ze specjalności socjologia życia publicznego.
  • Dyskusje w grupach dziekańskich na temat postaw prokreacyjnych studentów oraz polityki prorodzinnej w Polsce.
  • Cztery projekty badawcze – badania prowadzone były pod kierunkiem dr Emilii Paprzyckiej, a realizowane przez zespoły badawcze, których członkami byli studenci III roku studiów licencjackich specjalności: socjologia polityki i stosunków międzynarodowych oraz socjologia  spraw publicznych.

Projekt 1. Student jako potencjalny rodzic – badanie postaw prokreacyjnych studentów SGGW
Zespół badawczy w składzie: Paulina Puk, Paula Ruszczak, Angelika Sobańska

Projekt 2. Uczelnia Wyższa jako miejsce przyjazne dla studentów mających dzieci i promująca rodzicielstwo. Badanie opinii studentów
Zespół badawczy w składzie: Martyna Kowalska, Piotr Klimaszewski, Maciej Kowalski, Jakub Iwański

Projekt 3. Funkcjonowanie matek naukowców w obszarze życia zawodowego i rodzinnego
Zespół badawczy w składzie: Marta Kapis, Magda Olszewska, Agnieszka Szajewska, Ewelina Ziemba

Projekt 4. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego jako Uczelnia zorientowana na potrzeby studentów – młodych rodziców. Projekt propozycji dostosowania przestrzeni społecznej
Zespół badawczy w składzie: Martyna Książek, Magdalena Grędzińska

KONSORCJA

KONSORCJUM DO REALIZACJI operacji w ramach Planu Operacyjnego KSOW w latach 2016-2017 ; Działanie 11: Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie

Lider Konsorcjum: Gmina Tuczna, 21-523 TucznaTuczna 191 a

Partnerzy Konsorcjum:

  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa – Wydział Nauk Społecznych
  • Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli, Pszczela Wola 9  23-107 Strzyżewice
  • Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzylesiu, Międzyleś 29  21-523 Tuczna