Niestacjonarne

Pedagogika
pierwszy stopień studiów niestacjonarnych
rok akademicki 2019/2020

I rok w roku akademickim 2019/2020

  Przedmioty Wykład Ćwiczenia Forma zaliczenia Punkty ECTS
SEMESTR 1 / ZIMOWY
1 Filozofia 8 8 E 3
2 Etyka 8 8 Z 3
3 Psychologia ogólna 24 8 E 4
4 Komunikowanie społeczne 8 8 Z 3
5 Pojęcia i systemy pedagogiczne 24 16 E 4
6 Historia myśli pedagogicznej 24 24 E 5
7 Przedmiot do wyboru 1 24 - Z 4
8 Język obcy   32 Z 3
9 Ochrona własności intelektualnej 8 - Z 1
10 Szkolenie BHP  - - Z 0
SEMESTR 2 / LETNI
1 Psychologia społeczna 24 8 Z 4
2 Socjologia 8 8 E 4
3 Biomedyczne podstawy rozwoju 24 - Z 4
4 Psychologia rozwojowa 24 - E 4
5 Teoria wychowania 24 16 E 4
6 Emisja głosu 8 - Z 2
7 Przedmiot do wyboru  2 - 24 Z 4
8 Język obcy - 32 E 4

 

II rok w roku akademickim 2019/2020

  Przedmioty dla wszystkich specjalności  Wykład Ćwiczenia Forma zaliczenia Punkty ECTS
SEMESTR 3 / ZIMOWY
1 Język obcy - 24 Z 2
2 Wykład monograficzny 16 - Z 1
3 Pedagogika społeczna 8 8 E 3
4 Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej 24 - E 4
5 Pedagogika resocjalizacyjna 24 - Z 4
6 Media w edukacji 16 - Z 3
7 Przedmiot do wyboru 2 16 - Z 2
8 Przedmiot do wyboru 3 16 - Z 2
9 Przedmiot do wyboru 4 16 - Z 2
10 Przedmiot do wyboru 5 16 - Z 2
11 Edukacja dla bezpieczeństwa 16 - Z 2
12 Edukacja kulturowa w społecznościach lokalnych 8 8 Z 3
SEMESTR 4 / LETNI
1 Elementy prawa dla pedagogów 24 - Z 3
2 Język obcy - 24 E 3
3 Propedeutyka andragogiki 16 - Z 2
4 Wprowadzenie do pedeutologii 16 - Z 2
5 Metody badań pedagogicznych 8 8 Z 2
6 Praktyki pedagogiczne - 30 Z 2

 

  Przedmioty - specjalność Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Wykład Ćwiczenia Forma zaliczenia Punkty ECTS
SEMESTR 4 / LETNI
7 Pedagogika wczesnoszkolna 16 8 E 4
8 Wprowadzenie do pedagogiki zabawy - 24 Z 4
9 Pedagogika przedszkolna 16 8 E 4
10 Współpraca z rodzicami 8 16 Z 4

 

III rok w roku akademickim 2019/2020

  Przedmioty dla wszystkich specjalności Wykład Ćwiczenia Forma zaliczenia Punkty ECTS
SEMESTR 5 / ZIMOWY
1 Teoretyczne podstawy kształcenia 16 16 Z 4
2 Metodyka pracy dydaktycznej - 16 Z 2
3 Metodyka pracy wychowawczej - 16 Z 2
4 Praktyki pedagogiczne - 60 Z 2
5 Metodyka przygotowania pracy dyplomowej 16 - Z 2
SEMESTR 6 / LETNI
1 Praktyki pedagogiczne - 60 Z 2
2 Praca dyplomowa - - - 10

 

  Przedmioty - specjalność Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Wykład Ćwiczenia Forma zaliczenia Punkty ECTS
SEMESTR 5 / ZIMOWY
6 Planowanie i organizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego - 16 Z 2
7 Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 16 8 E 3
8 Teorie nauczania i uczenia się małego dziecka 16 - E 2
9 Metodyka pracy w przedszkolu i szkole   24 Z 3
10 Podstawy matematyki 24 - Z 3
11 Elementy wiedzy o literaturze i języku 24 - Z 3
12 Wiedza o zjawiskach i procesach przyrodniczych 24 - Z 2
SEMESTR 6 / LETNI
3 Metodyka edukacji językowej - 24 Z 3
4 Metodyka edukacji matematycznej - 24 Z 3
  5 Metodyka edukacji przyrodniczej - 24 Z 3
 6    Metodyka wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej   8 16 Z 3
 7 Metodyka edukacji muzycznej  8 16 Z 3
 8  Metodyka edukacji artystycznej  - 16 Z 1
 9 Metodyka prowadzenia zajęć technicznych i komputerowych  - 16 Z 2