Stacjonarne

Pedagogika
pierwszy stopień studiów stacjonarnych
rok akademicki 2019/2020


I rok w roku akademickim 2019/2020

  Przedmioty Wykład Ćwiczenia Forma zaliczenia Punkty ECTS
SEMESTR 1 / ZIMOWY
1 Filozofia 30 15 E 3
2 Etyka 15 15 Z 3
3 Psychologia ogólna 30 15 E 4
4 Komunikowanie społeczne 30 15 Z 3
5 Pojęcia i systemy pedagogiczne 45 30 E 4
6 Historia myśli pedagogicznej 30 30 E 5
7 Przedmiot do wyboru 1 30 - Z 4
8 Język obcy - 60 Z 3
9 Ochrona własności intelektualnej 30 - Z 1
10 Szkolenie BHP - - Z 0
SEMESTR 2 / LETNI
1 Psychologia społeczna 30 15 Z 4
2 Socjologia 30 15 E 4
3 Biomedyczne podstawy rozwoju 30 - Z 4
4 Psychologia rozwojowa 30 - E 4
5 Teoria wychowania 30 30 E 4
6 Emisja głosu 30 - Z 2
7 Wychowanie fizyczne - 30 Z 0
8 Przedmiot do wyboru 2 30 - Z 4
9 Język obcy - 60 E 4

 

II rok w roku akademickim 2019/2020

  Przedmioty dla wszystkich specjalności  Wykład Ćwiczenia Forma zaliczenia Punkty ECTS
SEMESTR 3 / ZIMOWY
1 Pedagogika społeczna 15 15 E 4
2 Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej 30 - E 4
3 Pedagogika resocjalizacyjna 30 - Z 4
4 Media w edukacji 30 - Z 3
5 Przedmiot do wyboru 2 30 - Z 3
6 Przedmiot do wyboru 3 30 - Z 3
7 Przedmiot do wyboru 4 30 - Z 3
8 Przedmiot do wyboru 5 30 - Z 3
9 Edukacja dla bezpieczeństwa - 30 Z 3
10 Wychowanie fizyczne - 30 Z 0
SEMESTR 4 / LETNI
1 Elementy prawa dla pedagogów 30 - Z 3
2 Systemy oświatowe 30 - Z 3
3 Edukacja kulturowa w społecznościach lokalnych 15 15 Z 3
4 Propedeutyka andragogiki 30 - Z 3
5 Wprowadzenie do pedeutologii 30 - Z 3
6 Metody badań pedagogicznych 15 15 Z 3
7 Praktyki pedagogiczne - 30 Z 2

 

  Przedmioty - specjalność Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka Wykład Ćwiczenia Forma zaliczenia Punkty ECTS
SEMESTR 4 / LETNI
8 Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 15 15 E 3
9 Pedagogika korekcyjna 15 15 E 3
10 Wstęp do logopedii 15 15 Z 2
11 Psychologia kliniczna i niedostosowania społecznego 30 - Z 2

 

  Przedmioty - specjalność Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Wykład Ćwiczenia Forma zaliczenia Punkty ECTS
SEMESTR 4 / LETNI
8 Pedagogika wczesnoszkolna 15 15 E 3
9 Wprowadzenie do pedagogiki zabawy - 30 Z 2
10 Pedagogika przedszkolna 15 15 E 3
11 Współpraca z rodzicami 15 15 Z 2

 

III rok w roku akademickim 2019/2020

  Przedmioty dla wszystkich specjalności Wykład Ćwiczenia Forma zaliczenia Punkty ECTS
SEMESTR 5 / ZIMOWY
1 Teoretyczne podstawy kształcenia 30 30 Z 5
2 Metodyka pracy dydaktycznej - 30 Z 3
3 Metodyka pracy wychowawczej - 30 Z 3
4 Praktyki pedagogiczne - 60 Z 2
5 Metodyka przygotowania pracy dyplomowej 30 - Z 2
SEMESTR 6 / LETNI
1 Praktyki pedagogiczne - 60 Z 2
2 Praca dyplomowa - - - 10

 

  Przedmioty - specjalność Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka Wykład Ćwiczenia Forma zaliczenia Punkty ECTS
SEMESTR 5 / ZIMOWY
6 Formy i metody pomocy psychologiczno-pedagogicznej dziecku i rodzinie 15 - Z 1
7 Warsztaty wychowawcze - 30 Z 3
8 Dziecko w cyberprzestrzeni - 30 Z 2
9 Arte –muzykoterapia - 15 Z 2
10 Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych - 30 E 3
11 Konstruowanie programu terapeutycznego - 15 Z 2
12 Metodyka pracy z dzieckiem z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego - 15 Z 2
SEMESTR 6 / LETNI
3 Metodyka terapii przez ruch - 15 Z 2
4 Trening umiejętności społecznych - 15 Z 2
5 Biblioterapia - 15 Z 2
6 Metodyka pracy z dzieckiem z trudnościami w czytaniu i pisaniu 15 15 E 3
7 Metodyka pracy z dzieckiem z trudnościami w uczeniu się matematyki 15 15 E 3
8 Metodyka terapii przez zabawę - 15 Z 3
9 Metodyka pracy z rodziną 15 15 Z 3

 

  Przedmioty - specjalność Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Wykład Ćwiczenia Forma zaliczenia Punkty ECTS
SEMESTR 5 / ZIMOWY
6 Planowanie i organizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego 15 15 Z 2
7 Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 15 15 E 3
8 Teorie nauczania i uczenia się małego dziecka 30 - E 2
9 Metodyka pracy w przedszkolu i szkole - 30 Z 2
10 Podstawy matematyki 15 15 Z 2
11 Elementy wiedzy o literaturze i języku 15 15 Z 2
12 Wiedza o zjawiskach i procesach przyrodniczych 15 15 Z 2
SEMESTR 6 / LETNI
3 Metodyka edukacji językowej - 30 Z 3
4 Metodyka edukacji matematycznej - 30 Z 3
5 Metodyka edukacji przyrodniczej - 30 Z 3
6 Metodyka wychowania fizycznego
i edukacji zdrowotnej
- 30 Z 3
7 Metodyka edukacji muzycznej - 30 Z 3
8 Metodyka edukacji artystycznej - 15 Z 1
9 Metodyka prowadzenia zajęć technicznych i komputerowych - 15 Z 2