Niestacjonarne

Pedagogika
drugi stopień studiów niestacjonarnych
rok akademicki 2019-2020 roku

I rok w roku akademickim 2019/2020

  Przedmioty Wykład Ćwiczenia Forma zaliczenia Punkty ECTS
SEMESTR 1 / ZIMOWY
Przedmioty dla wszystkich specjalności
1 Metodologia badań społecznych 8 8 E 3
2 Współczesne problemy socjologii 8 - Z 2
3 Pedagogika ogólna 24 - E 2
4 Translatorium 1 - 24 Z 2
5 Ochrona własności intelektualnej 8 - Z 2
6 Przedmiot do wyboru 1 24 - Z 4
7 Szkolenie BHP - - Z 0
Przedmioty - specjalizacja 2 - Organizacja i zarządzanie w oświacie
8 Podstawy teorii organizacji i zarządzania 8 24 E 4
9 Prawo oświatowe 8 8 E 4
10 Psychologia kierowania placówką oświatową 16 8 E 4
11 Andragogika pracy 8 8 Z 3
SEMESTR 2 / LETNI
Przedmioty dla wszystkich specjalności
1 Antropologia kulturowa 8 8 Z 2
2 Edukacja ekologiczna 8 8 E 2
3 Współczesne problemy psychologii 24 - E 2
4 Edukacja kulturowa 24 - Z 2
5 Translatorium 2 - 24 Z 2
6 Wykład monograficzny 24 - E 3
7 Seminarium magisterskie 8 8 Z 2
Przedmioty - specjalizacja 2 - Organizacja i zarządzanie w oświacie
8 Zarządzanie finansami i majątkiem szkoły 8 - Z 3
9 Praca zespołowa nauczycieli, jako kierunek podnoszenia, jakości procesu edukacyjnego 8 8 E 4
10 Organizowanie współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym - 8 E 4
11 Nadzór pedagogiczny 8 8 Z 4

 

II rok w roku akademickim 2019/2020

  Przedmioty dla wszystkich specjalności  Wykład Ćwiczenia Forma zaliczenia Punkty ECTS
SEMESTR 3 / ZIMOWY
Przedmioty dla wszystkich specjalności
1 Współczesne koncepcje filozofii i etyki 20 - Z 3
2 Andragogika 20 - Z 3
3 Pedagogika porównawcza 20 - Z 3
4 Pedeutologia 20 - Z 2
5 Przedmiot do wyboru 2 20 - Z 2
6 Seminarium magisterskie - 20 Z 2
Przedmioty - specjalizacja 1 - Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
7 Projektowanie terapii pedagogicznej  10 10 E 4
8 Terapia dziecka z trudnościami w uczeniu się 10 10 E 4
9 Innowatyka pedagogiczna  10 - Z 2
10 Metodyka organizacji współpracy środowiskowej w
szkole
- 10 Z 5

 

SEMESTR 4 / LETNI
Przedmioty dla wszystkich specjalności
1 Seminarium magisterskie - 20 Z 2
2 Praktyki zawodowe - 150 Z 3
3 Praca magisterska - - - 12
Przedmioty - specjalizacja 1 - Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
4 Organizacja i planowanie procesu kształcenia 20 10 E 5
5 Metodyka organizacji współpracy środowiskowej w szkole 10 10 E 4
6 Organizacja zajęć pozalekcyjnych  - 10 Z 3