Stacjonarne

Pedagogika
drugi stopień studiów stacjonarnych
rok akademicki 2019-2020 roku

I rok w roku akademickim 2019/2020

  Przedmioty Wykład Ćwiczenia Forma zaliczenia Punkty ECTS
SEMESTR 1 / ZIMOWY
Przedmioty dla wszystkich specjalności
1 Metodologia badań społecznych 30 15 E 3
2 Współczesne problemy socjologii 30 15 Z 2
3 Pedagogika ogólna 30 15 E 2
4 Translatorium 1 - 30 Z 2
5 Ochrona własności intelektualnej 30 - Z 2
6 Przedmiot do wyboru 1 30 - Z 4
7 Szkolenie BHP - - Z 0
Przedmioty - specjalizacja 1 - Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
8 Metodyka rozwiązywania problemów wychowawczych w szkole 15 15 Z 4
9 Metody pracy z dziećmi z zaburzeniami zachowań i emocji 15 15 Z 4
10 Metodyka poradnictwa pedagogicznego i doradztwa zawodowego 15 15 E 4
11 Metodyka pracy pedagoga szkolnego 15 15 Z 3
SEMESTR 2 / LETNI
Przedmioty dla wszystkich specjalności
1 Antropologia kulturowa 15 15 Z 2
2 Edukacja ekologiczna 15 15 E 2
3 Współczesne problemy psychologii 30 - E 2
4 Edukacja kulturowa 30 - Z 2
5 Translatorium 2 - 30 Z 2
6 Wykład monograficzny 30 - E 3
7 Seminarium magisterskie - 30 Z 2
Przedmioty - specjalizacja 1 - Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
8 Projektowanie i ewaluacja programów edukacyjno-wychowawczych 15 15 Z 4
9 Diagnostyka pedagogiczna 15 15 E 4
10 Interwencje pedagogiczne i mediacje 15 15 Z 3
11 Projektowanie terapii pedagogicznej 15 15 Z 4

 

II rok w roku akademickim 2019/2020

  Przedmioty dla wszystkich specjalności  Wykład Ćwiczenia Forma zaliczenia Punkty ECTS
SEMESTR 3 / ZIMOWY
Przedmioty dla wszystkich specjalności
1 Współczesne koncepcje filozofii i etyki 15 15 Z 3
2 Andragogika 15 15 Z 3
3 Pedagogika porównawcza 15 15 Z 3
4 Pedeutologia 30 - Z 2
5 Przedmiot do wyboru 2 30 - Z 2
6 Seminarium magisterskie - 30 Z 2
Przedmioty - specjalizacja 1 - Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
7 Edukacja globalna 15 15 E 5
8 Terapia dziecka z trudnościami w uczeniu się 15 15 E 5
9 Organizacja zajęć pozalekcyjnych 15 15 E 5
Przedmioty - specjalizacja 2 - Organizacja i zarządzanie w oświacie
7 Projektowanie planu i programu pracy placówki oświatowej 15 15 E 3
8 Zarządzanie jakością kształcenia, ewaluacja pracy placówki oświatowej 15 - E 3
9 Organizowanie procesu kształcenia i budowanie szkoły, jako organizacji uczącej się 15 15 Z 3
10 Projektowanie ścieżek kariery zawodowej, zarządzanie talentami - 15 Z 2
11 Marketing w oświacie - 15 Z 2
12 Konflikt w organizacji 15 - E 2

 

 

SEMESTR 4 / LETNI
Przedmioty dla wszystkich specjalności
1 Seminarium magisterskie - 30 Z 2
2 Praktyki zawodowe - 90/150 Z 3
3 Praca magisterska - - - 12
Przedmioty - specjalizacja 1 - Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
4 Organizacja i planowanie procesu kształcenia 15 15 E 5
5 Metodyka organizacji współpracy środowiskowej w szkole 15 15 E 4
6 Innowatyka pedagogiczna 15 15 E 4
Przedmioty - specjalizacja 2 - Organizacja i zarządzanie w oświacie
4 Style przewodzenia, specyfika przywództwa edukacyjnego 15 - E 4
5 Kluczowe kompetencje dyrektora placówki oświatowej jako lidera organizacji 15 - E 4
6 Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówce oświatowej 15 - E 5