Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Podyplomowe studia przygotowania pedagogicznego
(nabór obecnie nie jest prowadzony)

Kierownik studiów: dr Monika Jurewicz

e-mail: monika_jurewicz@sggw.pl

Charakterystyka studiów:

Studia przeznaczone są dla wychowawców, pedagogów, osób posiadających wykształcenie wyższe magisterskie lub zawodowe z kwalifikacjami pedagogicznymi, absolwentów studiów licencjackich i magisterskich. Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego wykonywania zawodu nauczyciela. Studia przygotowują do realizacji zadań w szkole podstawowej i w przedszkolu. Mają profil poznawczo-kompetencyjny, oparty  na dwóch blokach zajęć: są to teoretyczne podstawy edukacji małego  i młodszego dziecka oraz zajęcia warsztatowe i praktyczne. Studia przygotowują do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych  zarówno w publicznych przedszkolach i szkołach podstawowych na I etapie kształcenia, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego jak również w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach podstawowych niepublicznych, prowadzonych przez inne osoby prawne lub osoby fizyczne.

Studia są prowadzone w łącznym wymiarze 360 godzin i trwają trzy semestry. Praktyki pedagogiczne realizowane są w wymiarze 150 godzin.  Zajęcia dydaktyczne w Uczelni odbywają się w czasie zjazdów sobotnio-niedzielnych. Zajęcia będą rozpoczynały się w semestrze zimowym  w roku akademickim 2018/2019 zgodnie z organizacją roku akademickiego w uczelni – 27-28.10.18r; 24-25.11.18r; 08-09.12.18r; 12-13.01.19r; 26-27.01.19r; 09-10.02.19r .

Warunki ukończenia studiów:

  • Terminowe uiszczenie opłaty za studia
  • Zdanie egzaminów i uzyskanie pozytywnych ocen zaliczeniowych z ćwiczeń i warsztatów
  • Zaliczenie praktyk pedagogicznych
  • Zdanie egzaminu końcowego przed Komisją powołaną przez Dziekana Wydziału.

Absolwenci podyplomowych studiów otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, stosownie do wymagań zawartych w rozporządzeniu MEN z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz 1575).

Świadectwo stanowi dowód poświadczający nabycie kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach i szkołach podstawowych w klasach 1-3, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz.131) w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela.

Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń i złożenia kompletnych dokumentów.

maksymalna liczba miejsc – 40 osób