Studia I stopnia

Na studiach licencjackich na kierunku Pedagogika realizowane są dwa zakresy kształcenia:

TERAPIA PEDAGOGICZNA Z ELEMENTAMI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ 
PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

Kształcenie w zakresie: Terapia pedagogiczna z elementami Integracji sensorycznej
Koordynator: dr Agnieszka Pawluk-Skrzypek
e-mail: agnieszka_pawluk_skrzypek@sggw.edu.pl 

Absolwent kierunku Pedagogika po ukończeniu kształcenia w zakresie TERAPIA PEDAGOGICZNA Z ELEMENTAMI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ - posiada wiedzę pedagogiczną i psychologiczną, pozwalającą  na prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w zakresie takich zaburzeń jak dysleksja, dysgrafia, dysortografia i dyskalkulia oraz prowadzenie terapii pedagogicznej z wykorzystaniem metod tradycyjnych i alternatywnych (m.in. elementów terapii integracji sensorycznej). Ponadto, absolwent posiada wiedzę i umiejętności uprawniające do podejmowania czynności zawodowych o charakterze diagnostycznym i terapeutycznym dla uczniów oraz wspierających rodziny dzieci w formie zajęć specjalistycznych, porad i konsultacji dla rodziców oraz nauczycieli. Absolwent potrafi udzielić indywidualnej pomocy w korygowaniu i kompensowaniu zaburzeń i braków utrudniających uczenie się. W szczególności posiada umiejętności: formułowania indywidualnej, wielostronnej diagnozy pedagogicznej, planowania, projektowania i realizowania działań specjalistycznych (korekcyjno-kompensacyjnych) zgodnych z potrzebami dziecka, rozwijania samodzielności dziecka, budzenia wiary w jego własne siły, potrzeby dążenia do sukcesu i osiągania celów a także oddziaływania psychoedukacyjnego na rodzinę dziecka i jego otoczenie. 

Absolwent kierunku Pedagogika po ukończeniu kształcenia w zakresie - Terapia pedagogiczna z elementami Integracji Sensorycznej, studiów licencjackich jest przygotowany do podjęcia pracy na stanowisku terapeuty pedagogicznego i prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w przedszkolach, szkołach podstawowych i placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych, a także w świetlicach terapeutycznych.

Kształcenie w zakresie: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 
Koordynator: dr Monika Jurewicz
e-mail: monika_jurewicz@sggw.edu.pl 

Absolwent kierunku Pedagogika po ukończeniu kształcenia w zakresie PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA - posiada wiedzę pedagogiczną i psychologiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania, opieki i nauczania ‐ uczenia się: wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej popartą doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystywaniu; posiada umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji zadań opiekuńczych i wychowawczych; wykazuje umiejętność uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji i materiałów, umiejętnie komunikuje się przy użyciu różnych technik zarówno z osobami będącymi podmiotami działalności pedagogicznej, jak i z innymi osobami współdziałającymi w procesie opiekuńczo ‐ wychowawczym oraz specjalistami wspierającymi ten proces, charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością oraz postawami prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności; jest praktycznie przygotowany do realizowania zadań zawodowych (prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych).

Absolwent kierunku Pedagogika po ukończeniu kształcenia w zakresie Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, studiów licencjackich jest przygotowany do podjęcia pracy w charakterze pedagoga i wychowawcy świetlicy, żłobku, klubie dziecięcym, placówkach i instytucjach systemu oświaty (szkoła podstawowa) oraz placówkach opiekuńczych.