Podyplomowe Studia Pedagogiczne przygotowujące do nauczania etyki

Wydział Nauk Społecznych SGGW

PODYPLOMOWE STUDIA  PEDAGOGICZNE PRZYGOTOWUJĄCE DO NAUCZANIA ETYKI

 

Wydział Nauk Społecznych

Katedra Edukacji i Kultury
ul. Nowoursynowska 166 blok 35 pok. 214
02-787 Warszawa
tel. 22 59 347 22; 22 642 14 89
e-mail: krystyna_najder_stefaniak@sggw.pl;
e-mail: keik@sggw.pl

Studia przeznaczone są dla osób po studiach magisterskich, które pragną zdobyć kwalifikacje do nauczania etyki w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych oraz w innych placówkach oświatowo-wychowawczych. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów Pedagogicznych dla Nauczycieli Etyki stanowiące dowód nabycia kwalifikacji do nauczania etyki i dowód nabycia kwalifikacji nauczycielskich w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r., w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Studia trwają 3 semestry: X 2015 r. – II 2017 r. Zajęcia dydaktyczne w Uczelni odbywają się w czasie zjazdów sobotnio-niedzielnych (co dwa tygodnie), i obejmują: 360 godzin zajęć dydaktycznych oraz praktykę pedagogiczno-dydaktyczną (150 godz.).

Ramowy program studiów:

Lp.

Przedmiot

liczba godzin dydakt.

Punkty ECTS

liczba godz. prakt.

1.

Pedagogika ogólna i wybrane zagadnienia z teorii wychowania

45

7

 

2.

Psychologia ogólna z elementami psychologii społecznej

45

7

 

3

Psychologia rozwojowo-wychowawcza

40

5

 

4

Podstawy dydaktyki

30

4

 

5

Innowatyka pedagogiczna

10

2

 

6

Dydaktyka przedmiotowa

30

4

 

7

Dydaktyka etyki

30

4

 

8

Etyka – powstanie i historia etyki normatywnej, etologia moralności,metaetyka

30

4

 

9

Filozofia dialogu

15

2

 

10

Pedagogiczne znaczenie narracji filmowej

15

2

 

11

Technologia informacyjna

15

2

 

12

Etyka nauczyciela

15

2

 

13

Emisja głosu

10

1

 

14

Retoryka

10

1

 

15

Narzędzia heurystyczne w dydaktyce

10

2

 

16

Zasady BHP i odpowiedzialność prawna opiekuna

6

0,5

 

17

Zasady ochrony p.pożarowej i udzielanie pierwszej pomocy

4

0,5

 

18

Praktyki  

10

150

 

Razem

360

60

150

 

 Warunki zaliczenia poszczególnych przedmiotów określają wykładowcy.

 Warunki ukończenia studiów i uzyskania świadectwa:

Warunkiem uzyskania dyplomu są pozytywne oceny z egzaminów i zaliczeń – w zakresie poszczególnych przedmiotów kształcenia, zaliczenie praktyki oraz napisanie i obronienie pracy dyplomowej.

Warunki odpłatności:

Odpłatność za Studia wynosi 3300,00 zł. – płatne w dwóch ratach: 1500,00 zł  i 1800,00. W semestrze 3 nie ma żadnych opłat.

W momencie składania podania o przyjęcie na Studia kandydat płaci 300,00 zł (w przypadku rezygnacji kwota ta nie podlega zwrotowi);

Rekrutacja:

Kandydat na studia podyplomowe powinien złożyć w sekretariacie Katedry Edukacji i Kultury Wydziału Nauk Społecznych SGGW w Warszawie blok. 35 pok. 214 – osobiście lub przysłać pocztą (list polecony) – następujące dokumenty:

Rachunek bankowy nr  71 1240 6003 1111 0000 4943 8060 tytułem: 507-10-120300-M00156-99 (imię i nazwisko kandydata)

Po zatwierdzeniu listy zgłoszeń zostaną rozesłane zawiadomienia o przyjęciu na Studia wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi toku studiów.