Podyplomowe studia przygotowania pedagogicznego

PODYPLOMOWE STUDIA PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO
(nabór obecnie nie jest prowadzony)

 

Wydział Nauk Społecznych
Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa

Kierownik Studiów – dr Agnieszka Pawluk-Skrzypek – a.pawlukskrzypek@gmail.com
Bliższe informacje: Barbara Weychert, tel. 602 440 666 lub /22/ 59 34723; barbara_weychert@sggw.pl

Studia przygotowują w zakresie psychologiczno-pedagogicznym oraz dydaktycznym absolwentów studiów posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć), a nieposiadających przygotowania pedagogicznego. Podyplomowe Studia Przygotowania Pedagogicznego mają profil poznawczo-kompetencyjny, oparty  na dwóch rodzajach zajęć: są to teoretyczne podstawy wiedzy pedagogiczno-psychologicznej oraz zajęcia praktyczne. Studia przygotowują do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych  zarówno w publicznych placówkach oświatowych, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego jak również w placówkach niepublicznych prowadzonych przez inne osoby prawne lub fizyczne.

Adresaci studiów. Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I lub II stopnia, którzy posiadają merytoryczne przygotowanie do prowadzenia wybranych zajęć dydaktycznych, lecz nie posiadają przygotowania pedagogicznego do ich prowadzenia zgodnie z wymaganiami stawianymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, z tym, że w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia obejmuje ono wyłącznie przygotowanie do pracy w szkołach podstawowych.

Absolwent otrzymuje Świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów Przygotowania Pedagogicznego, będące dowodem spełnienia wszystkich wymogów w zakresie uzyskiwania przygotowania pedagogicznego, określonych Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017, poz. 1575).

Studia trwają 3 semestry. Zajęcia dydaktyczne w Uczelni odbywają się w czasie zjazdów sobotnio-niedzielnych w godz. 8 – 17 i obejmują: 305 godzin zajęć dydaktycznych oraz praktykę pedagogiczną 150 godz.: (30 godz. w sem.1, 60 godz. w sem. 2 i 60 godz. w sem. 3).

Warunki ukończenia studiów i uzyskania świadectwa:

  • uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów określonych w programie studiów,
  • zaliczenie praktyk pedagogicznych,
  • terminowe uiszczenie opłaty za studia.

Liczba miejsc: 50.