Specjalność realizowana przed 2019/2020

Na studiach licencjackich na kierunku Pedagogika realizowane są dwie specjalności: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA oraz TERAPIA PEDAGOGICZNA I WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Specjalność: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Koordynator: dr Monika Jurewicz
tel: +48 22 59 347 31
e-mail: monika_jurewicz@sggw.pl

 

Absolwent specjalności PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA licencjackich studiów na kierunku pedagogika posiada wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania ‐ uczenia się; wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej popartą doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystywaniu; posiada umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań przedszkola i szkoły, w tym do samodzielnego przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów; wykazuje umiejętność uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji i materiałów; umiejętnie komunikuje się przy użyciu różnych technik, zarówno z osobami będącymi podmiotami działalności pedagogicznej, jak i z innymi osobami współdziałającymi w procesie dydaktyczno‐wychowawczym oraz specjalistami wspierającymi ten proces; charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością oraz postawami prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności; jest praktycznie przygotowany do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela.

Absolwent specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna licencjackich studiów na kierunku pedagogika jest przygotowany do podjęcia pracy zarówno w publicznych przedszkolach i szkołach podstawowych na I etapie kształcenia, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego jak również w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach podstawowych niepublicznych, prowadzonych przez inne osoby prawne lub osoby fizyczne.

Specjalność: Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka
Koordynator: dr Agnieszka Pawluk-Skrzypek
tel: +48 22 59 347 31
e-mail: agnieszka_pawluk_skrzypek@sggw.pl

Absolwent specjalności TERAPIA PEDAGOGICZNA I WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA posiada wiedzę pedagogiczną, socjologiczną i psychologiczną zgodnie ze standardami nauczania na kierunku pedagogika, pozwalającą  na prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w zakresie takich zaburzeń jak dysleksja, dysgrafia, dysortografia i dyskalkulia oraz prowadzenie terapii pedagogicznej z wykorzystaniem metod tradycyjnych i alternatywnych (m.in. muzyko i biblioterapii). Ponadto, absolwent tej specjalności posiada wiedzę i umiejętności uprawniające do podejmowania czynności zawodowych o charakterze diagnostycznym i terapeutycznym dla uczniów oraz wspierających rodziny dzieci w formie zajęć specjalistycznych, porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli. Absolwent tej specjalności potrafi udzielić indywidualnej pomocy w korygowaniu i kompensowaniu zaburzeń i braków utrudniających uczenie się. W szczególności posiada umiejętności: formułowania indywidualnej, wielostronnej diagnozy pedagogicznej, planowania, projektowania i realizowania działań specjalistycznych (korekcyjno-kompensacyjnych) zgodnych z potrzebami dziecka, rozwijania samodzielności dziecka, budzenia wiary w jego własne siły, potrzeby dążenia do sukcesu i osiągania celów a także oddziaływania psychoedukacyjnego na rodzinę dziecka i jego otoczenie.

Absolwent specjalności Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka licencjackich studiów na kierunku pedagogika jest przygotowany do podjęcia pracy na stanowisku pedagoga-terapeuty i prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych a także w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i świetlicach terapeutycznych.