Zakład Filozofii

Zakład Filozofii w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego ma wieloletnią tradycję. Wchodził w skład różnych katedr i wydziałów SGGW. Był obok Zakładu Nauk Politycznych częścią Międzywydziałowego Instytutu Nauk Społeczno-Politycznych SGGW-AR Międzywydziałowy Instytut Nauk Politycznych przekształcił się w Samodzielny Zakład Nauk Humanistycznych, którego kierownikiem został filozof dr Sławomir Kotowicz. Zakład Filozofii był następnie w strukturze Wydziału Nauk Ekonomiczno-Rolniczych /1994-2006/, najpierw w Katedrze Filozofii i Socjologii, potem w Katedrze Nauk Humanistycznych. Kierowali nim wtedy dr Sławomir Kotwicz do 2000 roku i dr hab. prof. Stefan Snihur do 2006 roku.

Od 1.07 2006 roku Zakład Filozofii wchodzi w skład Wydziału Nauk Humanistycznych, który został powołany do istnienia przez JM Rektora prof. Tomasza Boreckiego, na bazie Katedry Nauk Humanistycznych Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego. Dziekanem nowego Wydziału został prof. dr hab. Zygmunt Przychodzeń, pod kierunkiem którego prowadzone były prace związane z przygotowaniem programu kierunku socjologii i struktury organizacyjnej nowego Wydziału. Zakład Filozofii wszedł w skład Katedry Edukacji i Kultury. W 2007 roku kierownikiem Zakładu Filozofii została dr Krystyna Najder-Stefania, która kieruje Zakładem do dziś już jako dr hab. prof. nadzw. SGGW.

Od 2006 roku w Zakładzie Filozofii obronione zostały 4 habilitacje.
1. Krystyna Najder-Stefaniak: Piękno jako moment twórczości w ujęciu myślenia ekologicznego – 2009 rok, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
2. Elżbieta Posłuszna – 2014 rok, EKSTREMIZM EKOLOGICZNY: Źródła, przejawy, perspektywy, Akademia Marynarki Wojennej
3. Andrzej Korczak: Indyjskie inspiracje teorii mitu Mircei Eliadego i Josepha Campbella – 2015 rok, Polska Akademia Nauk
4. Karol Chrobak: Między naturą a kulturą: filozofia życia Helmutha Plessnera – 2016 rok, Uniwersytet Jagielloński

Prowadzone w Zakładzie Filozofii zajęcia

Pracownicy Zakładu Filozofii prowadzą zajęcia na wszystkich wydziałach SGGW, na studiach licencjackich, inżynierskich, magisterskich i doktoranckich.

Wydziały mogą korzystać z następujących przedmiotów:

 • filozofia, historia filozofii, filozofia przyrody, filozofia współczesna, wybrane zagadnienia z filozofii, wstęp do filozofii, ekofilozofia, filozofia dialogu, filozofia kultury, filozofia nauki, filozofia i zagadnienia języka,
 • logika,
 • metodologia nauk przyrodniczych,
 • metodologia nauk humanistycznych,
 • heurystyka,
 • etyka, etyka biznesu, etyka pracy, ethos nauki, etyka komunikowania, etyka nauczyciela, bioetyka, etyka środowiskowa,
 • estetyka, ekoestetyka,
 • innowatyka, filozofia twórczości, filozofia bezpieczeństwa, filozofia rozwoju zrównoważonego, filozofia pedagogiki, innowatyka pedagogiczna,
 • antropologia

Zakład oferuje też prowadzenie translatorium i zajęcia w języku angielskim dla studentów polskich i zagranicznych.

W ramach ERASSMUS prowadzone są zajęcia na temat: Cristal Thinking for the Osage teorii end practise.

Pracownicy SZF przeprowadzają egzaminy z filozofii w ramach przewodów doktorskich na Wydziałach SGGW /jeśli zaistnieje taka potrzeba także w języku angielskim lub rosyjskim/

W ramach realizowanego na SGGW projektu eRolnictwo przygotowano i prowadzono metodą online zajęcia z filozofii, zajęcia z etyki i zajęcia z ekofilozofii.

Badania naukowe w Zakładzie Filozofii

Stały rozwój kadry odbywa się poprzez prowadzenie badań naukowych w Zakładzie i współpracę z innymi Zakładami Wydziału oraz współpracę z innymi jednostkami naukowymi w kraju i za granicą.

W Zakładzie realizowane były i są tematy, które uwzględniają różnorakie zainteresowania pracowników.

Pod kierunkiem dr Zbigniewa Wendlanda została przygotowana praca zbiorowa Filozofia i zagadnienia języka /2007/.

Pod kierunkiem dr hab. Krystyny Najder-Stefaniak realizowany był temat Człowiek w świecie spotkania kultur, w ramach którego zorganizowane zostały trzy międzynarodowe konferencje /2008, 2009, 2010/  oraz opracowane i wydane trzy prace zbiorowe: Człowiek w świecie spotkania kultur /2009/, Człowiek w przestrzeni spotkań /2010/, Homo viator w świecie spotkania kultur /2011/.

Pod kierunkiem dr hab. Krystyny Najder-Stefaniak i dr Michała Brodowskiego z Bristol University – Departament of  Philosophy .realizowane były Warsztaty Metodologiczne: „Nowa metodologia nauk empirycznych”, dla pracowników naukowych i doktorantów /2010/.

Pod kierunkiem dr hab. Krystyny Najder-Stefaniak realizowane było seminarium naukowe:: Filozoficzne projekty rozumienia świata i człowieka. Efekty pracy seminarium zostały opublikowane w pracy zbiorowej pod jej redakcją /2011/.

Pod kierunkiem dr hab. Krystyny Najder-Stefaniak zrealizowany został z udziałem specjalistów z różnych dziedzin nauki temat: Środowisko i przestrzeń człowieka i pod jej redakcją ukazała się książka pod takim tytułem /2012/.

Pod kierunkiem drTeresy Zawojskiej zrealizowany został temat Edukacja, wychowanie, odpowiedzialność. Z teorii i praktyki pedagogicznej i wydana została pod jej redakcją praca zbiorowa pt: Edukacja, wychowanie, odpowiedzialność. Z teorii i praktyki pedagogicznej /2013/

Pod kierunkiem dr hab. prof. SGGW Krystyny Najder-Stefaniak zrealizowany został temat Philosophy and Practice of Sustainable Development. W zespole realizującym temat pracowali naukowcy z uczelni polskich i zagranicznych / z Ukrainy, Szwecji, Stanów Zjednoczonych, Francji, Niemiec/. Pod redakcją naukową  dr hab. prof. SGGW Krystyny Najder-Stefaniak powstała praca zbiorowa pt. Philosophy and Practice of Sustainable Development,

Pod kierunkiem dr hab. prof. SGGW Krystyny Najder-Stefaniak zrealizowany został temat Philosophy and Practice of Subjectivity. W zespole realizującym temat pracowali naukowcy z uczelni polskich i zagranicznych. Pod redakcją naukową  dr hab. prof. nadzw. SGGW Krystyny Najder-Stefaniak powstała praca zbiorowa pt. Philosophy and Practice of Subjectivity,

Dr hab. prof. SGGW Krystyna Najder-Stefaniak i dr Paweł Pasieka zorganizowali:

Ogólnopolską Konferencję Naukową  „ZASADY-WIERNOŚĆ-WARTOŚCI.  O sztuce życia według księdza profesora Józefa Marcelego Dołęgi i profesora Andrzeja Grzegorczyka”

We współpracy dr hab. prof. nadzw. SGGW Krystyny Najder-Stefaniak z doktorantami różnych Wydziałów SGGW zostały zorganizowane trzy konferencje i powstały publikacje pokonferencyjne:

 1. Filozoficzna i aksjologiczna perspektywa zagadnień dotyczących przyrody i człowieka /2010/, praca zbiorowa dokumentująca efekty tej konferencji pod red. Krystyny Najder-Stefaniak /2011/
 2. Zagubieni w przestrzeni, publikacja pokonferencyjna pod redakcją Krystyny Najder-Stefaniak pt. How not to get lost in human space? /2012/
 3. Interdyscyplinarne spotkania z filozofią, publikacja pokonferencyjna pod redakcją Krystyny Najder-Stefaniak pt. Interdyscyplinarne spotkania z filozofią.

W roku akademickim 2016/2017 w zakładzie rozpoczęto realizację międzynarodowego projektu: Filozofia i praktyka bezpieczeństwa.

Poza wspólnymi tematami pracownicy realizują też tematy własne i współpracują naukowo  z organizacjami naukowymi i jednostkami naukowymi inych uczelni w kraju i za granicą.

Zaklad wspólpracuje z Katedrą Filozofii  Narodowego  Rolniczego Uniwersytetu w Sumach (Ukraina) .

Książki pracowników ZF:

 1. Stefan Snihur: Etyka biznesu. Zarys wybranych zagadnień, Wydawnictwo SGGW, 2006
 2. Krystyna Najder-Stefaniak: Wstęp do etyki biznesu, Wydawnictwo SGGW, 2007
 3. Krystyna Najder-Stefaniak: O powinności nauczyciela. Wprowadzenie do refleksji etycznej, Wydawnictwo SGGW, 2007
 4. Krystyna Najder-Stefaniak: Piękno jako moment twórczości w ujęciu myślenia ekologicznego, Wydawnictwo SGGW, 2007
 5. (red.) Zbigniew Wendland: Filozofia i zagadnienia języka, Wydawnictwo SGGW, 2007
 6. Zbigniew Wendland: Historia filozofii. Od szkoły jońskiej do końca XX wieku. Podręcznik akademicki dla niefilozofów Wydawnictwo SGGW, 2009
 7. Krystyna Najder-Stefaniak: O komunikowaniu z perspektywy  etyki, Wydawnictwo SGGW, 2009
 8. (red.) Krystyna Najder-Stefaniak i Marta Cywińska: Człowiek w świecie spotkania kultur, POLIMAX,  2009
 9. Andrzej Korczak: Heraklit i Lao-Zi, Wydawnictwo „Miniatura”, 2009
 10. Krystyna Najder-Stefaniak: Wstęp do innowatyki, Wydawnictwo SGGW,  2010
 11. (red.) Krystyna   Najder-Stefaniak i Jurij Plyska: Człowiek w przestrzeni spotkań, Wydawnictwo ZF WNH, 2010
 12. (red.) Krystyna   Najder-Stefaniak: Filozoficzne projekty rozumienia świata i człowieka Wydawnictwo ZF SGGW, 2011
 13. Krystyna Najder-Stefaniak (wprowadzenie, wybór i opracowanie): Edward Abramowski. Wybór pism estetycznych, Wydawnictwo  UNIVERSITAS, 2011 /w serii Klasycy Estetyki Polskiej/
 14. (red) Krystyna Najder-Stefaniak: Filozoficzna i aksjologiczna perspektywa zagadnień dotyczących przyrody i człowieka, Wydawnictwo  ZF SGGW, 2011
 15. Teresa Zawojska: Od epistemologii do historiozofii. Poglądy filozoficzne Wojciecha Dzieduszyckiego, Wydawnictwo KUL, 2011
 16. Andrzej Korczak: Wykłady z filozofii współczesnej, Europejskie Kolegium Edukacji w Warszawie: 2012
 17. (red.) Krystyna Najder-Stefaniak: Środowisko i przestrzeń człowieka,  ZF Wydawnictwo SGGW, 2012
 18. (red.) Krystyna   Najder-Stefaniak, Joanna Wyleżałek, Marta Cywińska: Homo Viator w świecie spotkania kultur, Wydawnictwo ZF WNH, 2012
 19. (red.) Krystyna Najder-Stefaniak: How not to get lost in the Human Space?  Wydawnictwo ZF SGGW 2012
 20. (red.) Krystyna Najder-Stefaniak: Interdyscyplinarne spotkania z filozofią, Wydawnictwo ZF SGGW 2016
 21. Krystyna Najder-Stefaniak: Wprowadzenie do ekofilozofii, Wydawnictwo SGGW, 2013
 22. Karol Chrobak: Między naturą a kulturą: filozofia życia Helmutha Plessnera, Fundacja  Aletheia, 2014
 23. Andrzej Korczak: Indyjskie inspiracje teorii mitu Mircei Eliadego i Josepha Campbella, Oficyna Wydawnicza Heliodor, 2015
 24. Krystyna Najder-Stefaniak:  Wprowadzenie do bioetyki , Wydawnictwo Naukowe SYNERGIA, 2015
 25. (red.) Krystyna Najder-Stefaniak: Spotkania z rzeczywistością Wydawnictwo ZF SGGW 2016
 26. Krystyna Najder-Stefaniak:  Wartość spotkania, Wydawnictwo Naukowe SYNERGIA, 2016

 

Kierownik:

dr hab. Krystyna Najder-Stefaniak, prof. nadzw.

tel. +48 22 59 347 60, 607 671 489
e-mail: krystyna_najder_stefaniak@sggw.pl

Nauczyciele akademiccy:

dr Marta Cywińska, adiunkt

tel. +48 22 59 347 36,
e-mail: marta_cywinska@sggw.pl

dr hab. Karol Chrobak, adiunkt

tel. +48 22 59 347 64
e-mail: karol_chrobak@sggw.pl

dr Paweł Pasieka, adiunkt

tel. +48 22 59 347 64
e-mail: pasieka62@poczta.onet.pl