Zakład Historii Edukacji

Zakład Historii Edukacji istnieje od 1 lipca 2006 roku, czyli od chwili powstania Wydziału Nauk Społecznych (wcześniej Wydziału Nauk Humanistycznych) w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Pierwszym jego kierownikiem była prof., dr hab. Teresa Zaniewska – jedna z inicjatorek powstania Wydziału Nauk Humanistycznych. Do składu Zakładu wchodzą Pracownicy Katedry Edukacji i Kultury, którzy współpracują ze sobą, realizując proces dydaktyczny, zakładowe oraz własne zainteresowania naukowe. Wszyscy pracownicy Zakładu wykonywali lub wykonują funkcje kierownicze czy organizacyjne na różnych szczeblach struktury Wydziału Nauk Społecznych.

Działalność dydaktyczna

Zakład Historii Edukacji realizuje zajęcia dydaktyczne z programu ogólnego i przedmiotów kierunkowych na kierunku Pedagogika a także na innych wydziałach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Pracownicy prowadzą także zajęcia dla studentów w ramach programu Erasmus oraz translatoria. Wśród przedmiotów są m.in: Historia myśli pedagogicznej, Pedagogika ogólna, Pedeutologia, Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej, Systemy oświatowe, Media w edukacji, Arte-Muzyko-Biblioterapia, Współpraca z Rodzicami, Pedagogika dla doktorantów.

Działalność naukowa

Profil naukowy Zakładu koresponduje z zajęciami dydaktycznymi i obejmuje zagadnienia dotyczące historii myśli pedagogicznej, współczesnych teorii pedagogicznych i systemów oświatowych, kontekst historyczny, współczesny i przyszłościowy nauczyciela, jego osobowości. Pracownicy Zakładu angażują się w organizowanie konferencji naukowych w kraju i za granicą, tematycznych seminariów oraz cyklów spotkań „Osobowość na XXI wiek” i „Bliscy znani i… nie znani”, na które zapraszani są goście z innych ośrodków naukowych, szeroka publiczność.

Działalność organizacyjna

Od 2006 roku przez kolejnych 10 lat kierownik Zakładu Historii Edukacji sprawował również funkcję Kierownika Katedry Edukacji i Kultury Wydziału Nauk Społecznych. Pracownicy Zakładu Historii Edukacji od 2010 roku zasiadają w Senacie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz są członkami Komisji Wydziałowych, Senackich i Rektorskich.

 

Kierownik:

dr Jurij Płyska, adiunkt

tel. +48 22 59 347 36,
e-mail: yuriy_plyska(at)sggw.pl

Nauczyciele akademiccy:

dr hab. Teresa Zaniewska, prof. nadzw.

tel. +48 22 59 347 52,
e-mail: teresa_zaniewska(at)sggw.pl

dr hab. Krystyna Błeszyńska, prof. nadzw.

tel. +48 22 59 347 50,
e-mail: krystyna_bleszynska(at)sggw.pl