Zakład Komunikacji Społecznej

Zakład Komunikacji Społecznej prowadzi działalność od początku istnienia Wydziału Nauk Społecznych (wcześniej Wydziału Nauk Humanistycznych) w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Zakład tworzy zespół twórczych, pomysłowych i doświadczonych pracowników naukowo-dydaktycznych, odpowiadających za realizację specjalności Komunikacja Społeczna, która funkcjonuje w ramach programu studiów na kierunku Socjologia. kierunku Socjologia.

Działalność dydaktyczna

Pracownicy Zakładu Komunikacji Społecznej prowadzą zajęcia dydaktyczne na kierunku Socjologia będące częścią programu ogólnego jak i w ramach specjalności Komunikacja społeczna i Badania społeczne i marketingowe. Pracownicy prowadzą również zajęcia dotyczące problematyki komunikacji społecznej, które realizowane są na kierunku Pedagogika oraz na innych Wydziałach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Prowadzone kursy to między innymi: Podstawy komunikacji społecznej, komunikacja w grupie, język w komunikowaniu, komunikacja niewerbalna, negocjacje, mediacje, komunikacja w zarządzaniu zasobami ludzkimi, komunikacja wizualna, techniki perswazji, socjologia reklamy, język społeczeństwo władza, debata publiczna, komunikacja międzykulturowa, socjologia organizacji i zarządzania, psychologia społeczna, demografia społeczna: procesy ludnościowe, globalne procesy społeczne: globalizacja i antyglobalizacja.

Pracownicy Zakładu Komunikacji społecznej prowadzą również zajęcia z zagranicznymi studentami w ramach programu Erasmus + zarówno w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie jak i w innych Uczelniach zagranicznych współpracujących z Wydziałem Nauk Społecznych.cujących z Wydziałem Nauk Społecznych.

Działalność naukowa

Działalność naukowo-badawcza pracowników Zakładu wiąże się z szeroko rozumianą komunikacją społeczną. Tematy podejmowane w projektach badawczych i tekstach naukowych to m.in.: kulturowy wymiar komunikacji, komunikowanie w rodzinie i w organizacji; komunikacja w sferze prywatnej i publicznej; zapośredniczona przez media i wykorzystująca obraz; mechanizmy mediów tradycyjnych i funkcje społeczne nowych mediów, socjolingwistyka i analiza dyskursu, socjologia organizacji i zarządzania, socjologia rodziny.

Działalność organizacyjna

Wyniki prowadzonych przez pracowników badań prezentowane są na ogólnopolskich konferencjach naukowych, w tym również konferencjach organizowanych przez Zakład Komunikacji Społecznej, wśród których można wymienić: „Wirtual. Nowy wspaniały świat?” (2009), „Retoryka i władza”(2011), „Retoryka wizualna” (2013), „Retoryka wizerunku medialnego” (2015), „Media o wsi. Media na wsi” (2017).

W roku 2013 zainicjowane zostały Warsztaty Praktycznych Umiejętności Komunikacyjnych adresowane do studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Kierownik:

Nauczyciele akademiccy:

tel. +48 22 59 348 30

tel. +48 22 59 348 01


 

Warsztaty Praktycznych Umiejętności Komunikacyjnych
Różne oblicza komunikacji

Pracownicy Zakładu Komunikacji Społecznej zapraszają wszystkich studentów zainteresowanych pogłębieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji komunikacyjnych na organizowane co roku na Wydziale Nauk Społecznych Warsztaty Praktycznych Umiejętności Komunikacyjnych.

Warsztaty są bezpłatne, a ich celem jest dostarczenie młodym ludziom wiedzy z zakresu szeroko rozumianej komunikacji społecznej oraz rozwój niezbędnych w życiu zawodowym umiejętności komunikacyjnych, umożliwiających realizację w sposób efektywny i sprawny założonych celów komunikacyjnych.

Organizowane cyklicznie Warsztaty pozwalają na rozwój współpracy WNS z otoczeniem, będąc jednym ze sposobów w jaki ZKS realizuje działania zmierzające do popularyzowania wiedzy i nauki. W ramach WPUK studenci mają możliwość pogłębienia wiedzy odnoszącej się między innymi do takich obszarów komunikacyjnych jak rozwiązywanie konfliktów, mediacje, komunikacja w sferze edukacji, komunikacyjne pułapki, błędy i bariery, autoprezentacja, przemówienia publiczne. Warsztaty pozwalają na uwypuklenie wielopłaszczyznowego i wielopoziomowego charakteru komunikacji społecznej.

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na kolejną edycję
Warsztatów Praktycznych Umiejętności Komunikacyjnych

Koordynator projektu:
Dr hab. Monika Podkowińska
e-mail: monika_podkowinska@sggw.pl
tel. +48 22 59 347 80(82)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY