Zakład Pedagogiki Szkolnej z Terapią

Zakład Pedagogiki Szkolnej z Terapią istnieje od 2013 roku. Zainteresowania badawcze pracowników Zakładu skupiają się wokół pracy szkoły. Szkoła, jako dynamicznie zmieniająca się instytucja jest obszarem bardzo interesującym i przyciągającym uwagę badaczy. Szkoła to także środowisko dorastania dzieci i młodzieży. Tu ujawniają się rozliczne problemy związane z rozwojem i funkcjonowaniem społecznym dziecka. Kształtowanie profilu edukacyjnego szkoły a także wspomaganie dziecka w rozwoju w okresie edukacji szkolnej i pomoc w rozwiązywaniu problemów rozwojowych wyznaczają kierunki prac badawczych realizowanych w Zakładzie.

Zakład Pedagogiki Szkolnej z Terapią sprawuje opiekę nad aktualnie realizowanymi specjalnościami na kierunku Pedagogika. Pracownicy Zakładu w trosce o zaspokajanie potrzeb środowiska edukacyjnego stale aktualizują programy kształcenia studentów.

Najbardziej eksponowane kierunki badań to edukacja i wspomaganie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, czego wyrazem jest prowadzenie specjalności Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Koresponduje z tym obszerny nurt terapeutyczny, w ramach, którego kształcą się studenci specjalności Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka.

Studia magisterskie na specjalności Pedagogika Szkolna z Terapią pedagogiczną zapewniają kontynuację kształcenia w opisanych kierunkach w sposób spójny łącząc wątek nauczycielski z wątkiem terapeutycznym.

Zainteresowania naukowe pracowników zakładu znalazły swoje odzwierciedlenie w wydawanych corocznie publikacjach Zakładu. Również liczne indywidualne publikacje pracowników obrazują dynamikę dokonań naukowych. Uwieńczeniem tych dokonań są nagrody indywidualne oraz nominacja do nagrody dla całego Zakładu.

W szkole w sposób szczególny uwydatniają się problemy powstające na styku kształcenia i wychowania. Pedagog musi radzić sobie ze złożonością tychże oraz służyć w tej dziedzinie radą i pomocą rodzicom dziecka. Dlatego też koncepcja połączenia nurtu terapeutycznego i poradniczego z nurtem edukacyjnym okazała się bardzo celowa tak na płaszczyźnie teorii jak i praktyki. Służy także studentom, przygotowując ich do refleksyjnego postrzegania rzeczywistości edukacyjnej oraz kreatywnego podejścia do wykonywanego zawodu.

 

Kierownik:

+48 22 59 347 31,
e-mail: monika_jurewicz@sggw.pl

Nauczyciele akademiccy:

tel. +48 22 59 347 32,
e-mail: malgorzata_bielecka@sggw.pl

tel. +48 22 59 347 32,
e-mail: ewa_lubina@sggw.pl

tel. +48 22 59 347 31,
e-mail: agnieszka_pawluk_skrzypek@sggw.pl