Zakład Psychologii i Pedagogiki Społecznej

Zakład Psychologii i Pedagogiki Społecznej jest kontynuatorem kilkudziesięcioletniej tradycji kształcenia psychologicznego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego zainicjowanego w Katedrze Pedagogiki (następnie: Katedrze Pedagogiki i Psychologii) Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego (obecnie: Wydziału Nauk Ekonomicznych).

W 2000 roku utworzono Zakład Psychologii, który wszedł w skład powołanej wówczas Katedry Nauk Humanistycznych Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego.

1 lipca 2006 roku Zakład Psychologii stał się częścią nowej struktury –  Katedry Edukacji i Kultury Wydziału Nauk Humanistycznych, od 1 stycznia 2013 roku – noszącego nazwę Wydziału Nauk Społecznych. W 2016 roku przyjęto nową nazwę zakładu: Zakład Psychologii i Pedagogiki Społecznej.

Od 2006 r. zakładem kierowała dr Hanna Hamer, a następnie dr Jadwiga Kościanek-Kukacka, od 2016 dr hab. Krystyna Błeszyńska, a od 2017 –  dr Katarzyna Bogacka.

W Zakładzie Psychologii i Pedagogiki Społecznej zatrudnieni są aktualnie pracownicy o kompetencjach zawodowych pozwalających na rozwijanie zainteresowań zarówno psychologicznych, jak i innych, w tym interdyscyplinarnych, z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Szeroka perspektywa badawcza i dydaktyczna jest możliwa dzięki zatrudnieniu pracowników naukowo-dydaktycznych reprezentujących psychologię, filozofię i historię sztuki.

Eksplorowane są obszary badawcze z zakresu psychologii i psychoanalizy, ogólnohumanistycznych i kulturowych zagadnień nauk społecznych, historii i historii sztuki, filozofii, teologii i polityki, semiotyki i ikonografii.

W 2017 roku w Zakładzie Psychologii i Pedagogiki Społecznej realizowany jest temat badań statutowych: „Psychologiczne i interdyscyplinarne badania nad człowiekiem i kulturą”.

Wyniki swych badań pracownicy zakładu prezentują biorąc aktywny udział w konferencjach krajowych i zagranicznych, w publikacjach polsko- i anglojęzycznych (www.bg.sggw.pl/index.php/pl/) oraz poprzez działalność popularyzatorską (np. Dni SGGW’2017). Kontaktom ze środowiskami naukowymi poza SGGW służy także organizacja konferencji, jak np. ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja „Dziecko w kulturze europejskiej”, SGGW’2015.

Pracownicy Zakładu Psychologii i Pedagogiki Społecznej prowadzą zajęcia dydaktyczne zarówno na Wydziale Nauk Społecznych, jak i na innych wydziałach SGGW.

Na WNS są to zajęcia włączone w cykle kształcenia na obydwóch kierunkach studiów: pedagogice i socjologii, ogólne, w ramach specjalności oraz fakultatywne. Obejmują one przedmioty z zakresu podstawowych działów psychologii, jak psychologia rozwojowa, społeczna, kliniczna, oraz przedmioty o nachyleniu odpowiadającym specyfice kierunków, m.in. trening umiejętności społecznych, elementy psychoterapii i socjoterapii, problemy wychowawcze w szkole, Teorie nauczania i uczenia się małego dziecka. Zgodnie z indywidualnymi kompetencjami i zainteresowaniami prowadzone są przedmioty humanistyczne i społeczne, np. Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży, Dziecko w kulturze europejskiej. W ramach programu Erasmus w r.ak. 2016/17 prowadzone są zajęcia pt: History of European Art.

Pracownicy aktualnie zatrudnieni w Zakładzie Psychologii i Pedagogiki Społecznej w ostatnich latach byli autorami i redaktorami następujących książek:

2016
Dziecko w kulturze europejskiej, red. nauk. Katarzyna Bogacka, Wydawnictwo SGGW, Warszawa: 2016.
Alicja Bogacka, Dzieje mojej rodziny. Od XVII wieku do 1945 roku, red. nauk. dr Katarzyna Bogacka, Warszawa 2016.

2015
Raszkiewicz Henryk, Symboliczne wyrażenie i znakowa mediacja ustosunkowania do obiektu : psychologia przeżycia i działania z perspektywy symbolu i znaku, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2015.

2013
Katarzyna Bogacka, Ikona Maryi Orędowniczki ze Służewa. Geneza i kontekst kulturowy, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2013.
Społeczne, etyczne i prawne aspekty funkcjonowania wyższej uczelni, red. nauk. Joanna Wyleżałek, Krystyna Najder-Stefaniak, Katarzyna Bogacka, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2013.
Edukacja wychowanie odpowiedzialność: z teorii i praktyki pedagogicznej,  red. nauk. Teresa Zawojska, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2013.

2012
Waldemar Kozłowski, Motywacja samoistna a strategie uczenia się, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2012.

2011
Teresa Zawojska, Od epistemologii do historiozofii: poglądy filozoficzne Wojciecha Dzieduszyckiego,  Wydawnictwo KUL, Lublin 2011.

 

Kierownik:

tel. +48 22 59 347 41,
e-mail: katarzyna_bogacka(at)sggw.pl

Nauczyciele akademiccy:

tel. +48 22 59 347 42,
e-mail: ewa_przybylska(at)sggw.pl

tel. +48 22 59 347 52,
e-mail: teresa_zawojska(at)sggw.pl

tel. +48 22 59 347 41,
e-mail: waldemar_kozlowski(at)sggw.pl

+48 22 59 347 42,
e-mail: henryk_raszkiewicz(at)sggw.pl


Katarzyna Bogacka

Katarzyna Bogacka – psycholog (UW) i historyk sztuki (UKSW), dr n. hum., adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Jej doświadczenie zawodowe obejmuje pracę w Instytucie Psychologii PAN, Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, od 2000 r. w Katedrze Nauk Humanistycznych obecnego Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, a po jej przekształceniu w Wydział Nauk Humanistycznych (obecnie: Wydziała Nauk Społecznych) – w tutejszej Katedrze Edukacji i Kultury.

Dr Katarzyna Bogacka brała czynny udział w organizowaniu Wydziału Nauk Humanistycznych w powołanym przez JM Rektora SGGW komitecie ds. organizacji WNH, a po jego utworzeniu była w pierwszym składzie dziekańskim pełniąc obowiązki  prodziekana ds. studiów niestacjonarnych i rozwoju (2006-2008). W 2008 r. kierowała Zakładem Kulturoznawstwa i Turystyki Edukacyjnej.

Jej interdyscyplinarne zainteresowania naukowe obejmują problematykę z kilku, częściowo związanych ze sobą, zakresów: insygniów władzy kościelnej, ikonograficznego zapisu życia społecznego, społecznego funkcjonowania dzieła sztuki, psychologicznego funkcjonowania jednostki w świecie społecznym. Prezentowała referaty na ok. 40 konferencjach, także zagranicznych. Organizatorka i współorganizatorka konferencji naukowych. Autorka kilkudziesięciu artykułów i in. opracowań, w tym anglojęzycznych, oraz książek: Pastorały w Polsce. XI–XVIII w.(2004), Insygnia biskupie w Polsce. Pierścień, pektorał, infuła. XI–XVIII w. (2008), Ikona Maryi Orędowniczki ze Służewa. Geneza i kontekst kulturowy (2013) i in. opracowań zwartych, jak Kościół w Mokobodach według wzoru Świątyni Opatrzności Bożej wybudowany, Warszawa 2004; Oskar Rabenda. Dawne malarstwo sakralne w rekonstrukcji i kopii, Katalog wystawy. SGGW, 26 listopada 2013, Warszawa 2013.; redaktorka książek: Społeczne, etyczne i prawne aspekty funkcjonowania wyższej uczelni (2013, z K. Najder-Stefaniak i J. Wyleżałek), Dziecko w kulturze europejskiej, red. nauk. Katarzyna Bogacka, Warszawa: 2016; Alicja Bogacka, Dzieje mojej rodziny. Od XVII wieku do 1945 roku, red. nauk. dr Katarzyna Bogacka, Warszawa 2016. Zob. http://www.bg.sggw.pl/index.php/pl/

 


Teresa Zawojska

Teresa Zawojska – adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych (Katedra Edukacji i Kultury) SGGW w Warszawie, doktor nauk humanistycznych z zakresu filozofii (Katolicki Uniwersytet Lubelski),  mgr filologii polskiej (Uniwersytet Warszawski, Filia w Białymstoku), mgr filozofii. Autorka publikacji na temat dorobku myślicieli polskich XIX i XX w., m.in.: F. Konecznego oraz M. Zdziechowskiego w kontekście ich profesury na Uniwersytecie Wileńskim; W. Dzieduszyckiego w kontekście jego nauczania na Uniwersytecie Lwowskim; roli absolwentów Uniwersytetu w Dorpacie (Tartu) w polskiej nauce, kulturze i polityce; autorka monografii intelektualnej W. Dzieduszyckiego – filozofa, pedagoga i polityka z przełomu XIX i XX w. Autorka publikacji z zakresu teorii i filozofii edukacji oraz haseł w Powszechnej Encyklopedii Filozofii; redaktor prowadzący dziesięciu tomów tej encyklopedii, a także innych publikacji naukowych z zakresu humanistyki, filozofii i nauk społecznych. Zajmuje się historią polskiej myśli filozoficznej, w tym teorią, historią i filozofią edukacji, zwł. filozofią edukacji w jej aspekcie perenialnym.


Waldemar Kozłowski

Waldemar Kozłowski,  Wydział Nauk Społecznych, psycholog. Zainteresowania naukowe: psychospołeczne uwarunkowania procesów uczenia się i wychowania, ostatnio –  problemy dotyczące aspiracji pedagogicznych  i zawodowych.. Ważniejsze publikacje: „  Cele i osiągnięcia w uczeniu się”  Warszawa, 2006,  „ Motywacja samoistna a strategie uczenia się” Warszawa, 2012.