Zakład Socjologii Ogólnej

Zakład Socjologii Ogólnej prowadzi swoją działalność w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego od chwili powstania Wydziału Nauk Społecznych (wcześniej Wydziału Nauk Humanistycznych), czyli od 1 lipca 2006 roku. Pracownicy Zakładu Socjologii Ogólnej, od początku istnienia zakładu, stanowią zespół współpracujących ze sobą doświadczonych badaczy i naukowców oraz młodych pracowników naukowych realizujących w kreatywny sposób zadania dydaktyczne oraz własne zainteresowania naukowe.

Działalność dydaktyczna

Zakład Socjologii Ogólnej realizuje zajęcia dydaktyczne z programu ogólnego i przedmiotów kierunkowych na kierunku socjologia oraz zajęcia z socjologii na kierunku pedagogika a także na innych wydziałach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Pracownicy realizują także zajęcia dla studentów w ramach programu Erasmus oraz prowadzą translatoria.

Prowadzone kursy to m.in: klasyczne i współczesne teorie socjologiczne, historia myśli społecznej, socjologia ogólna, instytucje, procesy i systemy społeczne, współczesne problemy socjologii, socjologia społeczności lokalnych, socjologia miasta, socjologia wsi i rolnictwa, socjologia kultury, socjologia rodziny.

Działalność naukowa

Profil naukowy Zakładu koresponduje z zajęciami dydaktycznymi i obejmuje zagadnienia dotyczące: historii myśli społecznej, klasycznych i współczesnych teorii socjologicznych, socjologii wiedzy, socjologii nauki, socjologii władzy, socjologii społeczności  lokalnych, socjologii kultury, socjologii rodziny, socjologii problemów społecznych, rozwoju zrównoważonego czy socjologii cielesności.

Zakład organizuje cyklicznie konferencje naukowe, spotkania i debaty naukowe współpracując z reprezentantami licznych ośrodków akademickich m.in. pracownikami Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Śląskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi czy Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie.

Pracownicy Zakładu Socjologii Ogólnej są uznanymi badaczami zapraszanymi do gremiów eksperckich oraz wybieranymi do zarządów sekcji Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, zasiadają również w Radach Naukowych Instytutów PAN oraz są członkami kolegiów redakcyjnych czasopism naukowych.

Działalność organizacyjna

Od 2006 roku przez kolejnych 10 lat kierownicy Zakładu Socjologii Ogólnej sprawowali również funkcję Kierownika Katedry Socjologii Wydziału Nauk Społecznych:

  • dr hab. Tadeusz Michalczyk, prof. SGGW w latach: 2006-2008
  • prof. zw. dr hab. Andrzej Wójtowicz w latach: 2008-2012
  • dr hab. Hanna Podedworna, prof. SGGW w latach: 2012-2016

Pracownicy Zakładu Socjologii Ogólnej od 2010 roku zasiadają w Senacie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz są członkami Komisji Senackich i Rektorskich.
W kadencji 2016-2020 weszli w skład Kolegium Dziekańskiego Wydziału Nauk Społecznych.

Kierownik:

tel. +48 22 59 347 00; +48 22 59 347 92
e-mail: joanna_wylezalek@sggw.pl

Nauczyciele akademiccy:

tel. +48 22 59 347 04; +48 22 59 347 92
e-mail: malgorzata_herudzinska@sggw.pl

tel. +48 22 59 347 92
e-mail: agnieszka_maj@sggw.pl