Zakład Socjologii Struktur i Działań Społecznych

Zakład Socjologii Działań i Struktur Społecznych  to zespół dynamicznych i kreatywnych pracowników naukowych o różnorodnych zainteresowaniach badawczych i doświadczeniach  akademickich oraz organizacyjnych. W ramach działalności dydaktycznej zakład koordynuje specjalność Badania społeczne i marketingowe (studia II stopnia).

Kursy prowadzone przez pracowników zakładu:

  • kursy z metodologii badań społecznych (Podstawy badań społecznych,  Metody badań ilościowych, Metody badań jakościowych, Analiza danych zastanych,  Badania ewaluacyjne, Badania fokusowe, Statystyka dla socjologów).
  • kursy z programu ogólnego  (Metodologia nauk społecznych, Procesy zmiany społecznej, Socjologia codzienności, Socjologia ekonomiczna, Antropologia kulturowa).
  • kursy warsztatowe (Projekt badawczy, Lobbing i rzecznictwo interesów, Negocjacje i dialog społeczny, Komputerowe analizy danych ilościowych, Internetowe techniki badawcze, Tworzenie raportów diagnoz i rekomendacji, Umiejętności akademickie, Strategie pozyskiwania funduszy na badania i projekty).

Zainteresowania naukowe pracowników zakładu:

socjologia ryzyka i socjologia codzienności, etyka w biznesie, marketing farmaceutyczny, metodologia badań społecznych, socjologia moralności, socjologia religii, antropologia społeczna, socjologia płci, przemiany obyczajowości, dynamika związków intymnych, alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego, socjologia medycyny, socjologia problemów społecznych, socjologia władzy,  procesy zmian społecznych, socjologia młodzieży, statystyczna analiza danych.

Aktualnie realizowane projekty badawcze i udział w grantach:

Dokumenty przełomu. Polska transformacja ustrojowa w latach 1989-1991 w dokumentach Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ Solidarność oraz Komitetów Obywatelskich „Solidarność”. Grant Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, realizowany jest w Instytucie Studiów Politycznych PAN, nr: 0062/NPRH3/H11/82/2014., 2014-2018.

Praktyki demokracji,  Dotacja celowa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla SGGW Nr 505-20-120200-N00342-99-46002, 2017-2018

Dynamika związków intymnych Polaków. Dotacja celowa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla SGGW Nr 505-20-120200-N00342-99-46002, 2017-2018

Trwałość wartości religijnych w sferze relacji małżeńskich Dotacja celowa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla SGGW Nr 505-20-120200-N00342-99-46002, 2017-2018

Współpraca z instytutami badawczymi i ośrodkami naukowymi:

Organizując  konferencje i realizując projekty badawcze pracownicy zakładu współpracują z takimi ośrodkami naukowymi jak: Instytut Studiów Politycznych PAN, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Rzeszowski, CBOS, Instytut Badań Edukacyjnych, Saint Joseph’s Univesrity w Filadelfii, Santa Clara University w Kaliforni, Mongolian University of Life Sciences.

Kierownik Zakładu:

tel. +48 22 59 348 11
e-mail: emilia_paprzycka@sggw.pl

Pracownicy Zakładu:

tel. +48 22 59 348 11
e-mail: franciszek_kampka@sggw.pl

tel. +48 22 59 347 83
e-mail: marta_makowska@sggw.pl

tel. +48 22 59 348 11
e-mail: barbara_post@sggw.pl

tel. +48 22 59 347 83
e-mail: wojciech_polec@sggw.pl