Aktualności

Inauguracja roku akademickiego 2019/2020 na Wydziale Socjologii i Pedagogiki SGGW w Warszawie

Start >Aktualności >Inauguracja roku akademickiego 2019/2020 na Wydziale Socjologii i Pedagogiki SGGW w Warszawie

3 października odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego na Wydziale Socjologii i Pedagogiki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Uroczystość znalazła swoją oprawę w najbardziej reprezentacyjnym wnętrzu Uczelni, jakim jest Aula Kryształowa. Uroczystość otworzył Dziekan Wydziału, dr hab. Karol Chrobak. W pierwszej kolejności powitał wszystkich zaproszonych gości: przedstawicieli pozostałych Wydziałów i Instytutów SGGW, reprezentantów instytucji współpracujących z Wydziałem Socjologii i Pedagogiki oraz emerytowanych pracowników Wydziału. Szczególnym gościem tego wydarzenia był Prorektor ds. Nauki, pierwszy zastępca Jego Magnificencji Rektora, prof. dr hab. Marian Binek.

W pierwszej części uroczystości głos zabrał Dziekan Wydziału, przypominając na wstępie, iż w bieżącym roku akademickim obchodzimy 90-lecie tradycji kształcenia socjologicznego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W kolejnym punkcie wyjaśnił zmiany organizacyjne, jakie zaszły na Wydziale, po wprowadzeniu zmian wynikających z Ustawy 2.0, tak zwanej „Konstytucji dla Nauki”. Zarysował przede wszystkim zasadę rozdziału działalności dydaktycznej od naukowej, z których pierwsza przypadła w udziale Wydziałowi Socjologii i Pedagogiki, druga zaś Instytutowi Nauk Socjologicznych i Pedagogiki. Przedstawił następnie, siedzące w pierwszym rzędzie na podium, nowe Władze Wydziału oraz Instytutu: Dyrektora Instytutu, panią dr hab. Joannę Wyleżałek, prof. SGGW, Prodziekan Wydziału Socjologii i Pedagogiki, panią dr hab. Beatę Marię Nowak, prof. SGGW oraz Zastępcę Dyrektora Instytutu, panią dr Iwonę Błaszczak (pełna treść mowy Dziekana w załączniku).

Następnie głos zabrał Prorektor ds. Nauki, prof. dr hab. Marian Binek, który podkreślił w swoim wystąpieniu znaczenia nauk humanistycznych i społecznych w kształceniu akademickim w ogóle, a także w ramach takiej uczelni o profilu rolniczo-przyrodniczym jak SGGW. Kolejnym punktem uroczystości była immatrykulacja studentów pierwszych roczników przeprowadzona przez panią Prodziekan, dr hab. Beatę Marię Nowak, prof. SGGW. Zaraz po immatrykulacji nowo zaprzysiężonych studentów powitała Przewodnicząca Wydziałowej Rady Samorządu Studentów, pani Martyna Majda.

Kluczowym punktem uroczystości było wygłoszenie wykładu inauguracyjnego przez prof. dr. hab. Andrzeja Baładynowicza. Tytuł wykładu brzmiał „Potęga prawdy, siła duchowości i fenomen wartości -sprawnościami wzoru osobowego uczonego”. Profesor skupił się w swoim wykładzie na doniosłości myślenia aksjologicznego dla współczesnego rozwoju nauki oraz szerzej społeczeństwa. Nie pominął również zagrożeń, z jakimi łączy się nadmierna racjonalizacja i technicyzacja wiedzy oraz stosunków społecznych.

Istotnym punktem inauguracji było wręczenie przez Prorektora ds. Nauki, prof. dr hab. Mariana Binka, nagród J.M. Rektora za działalność naukową i organizacyjną dla pracowników Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki. Wręczone zostały również dyplomy uznania za działalność organizacyjną. W dalszej kolejności wyróżnieni zostali studenci za wybitne osiągnięcia w nauce i zaangażowanie w rozwój Wydziału.

Uroczystość zamknęło odegranie tradycyjnej pieśni akademickiej „Gaudeamus”. Po uroczystej części Inauguracji zaproszeni goście spotkali się w Pałacyku Rektorskim na drobnym poczęstunku.

 

Załączniki do pobrania.

- mowa Dziekana
- lista osób nagrodzonych i wyróżnionych
 

Zdjęcia

(kliknij miniaturkę, aby zobaczyć powiększenie).