Wymogi

Zasady składania prac dyplomowych

Studenci składają w dziekanacie (po uprzednim uzyskaniu akceptacji pracy przez promotora):

Student składający pracę po terminie zostanie indywidualnie poinformowany o terminie egzaminu dyplomowego przy składaniu pracy dyplomowej w dziekanacie

  1. Pracę dyplomową oprawioną trwale – 2 egzemplarze (wg wymogów obowiązujących w SGGW w Warszawie)

  2. Dwie opisane płyty CD/DVD z zapisem pracy, obie płyty muszą zawierać tekst pracy w formacie PDF. Płyty umieszcza się w kopertach papierowych i przyklejone do wewnętrznej strony okładki pracy z tyłu

  3. Karta obiegowa (dostępna w wirtualnym dziekanacie w zakładce Moje Studia - Karty obiegowe)

  1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego (kliknij)

  2. Oświadczenie dotyczące „Monitorowania losów zawodowych absolwentów.” Oświadczenie znajduje się w Wirtualnym dziekanacie- zakładka „Moje dane- przetwarzanie danych osobowych. Należy odpowiedzieć na 2 pytania w ankiecie, wydrukować oświadczenie, podpisać i dostarczyć do dziekanatu razem z pozostałymi dokumentami

  3. Opłata za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku obcym wynosi 20 zł. Opłata za wydanie dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu w języku obcym wynosi 20 zł. Do sporządzenia odpisu w języku obcym należy dostarczyć dodatkowo jedno zdjęcie (takie samo jak pozostałe 4) i wniosek o wydanie dyplomu w języku angielskim (podanie).

Termin obrony jest ustalony po złożeniu ww. dokumentów i sprawdzeniu pracy w programie antyplagiatowym. W przypadku, gdy raport podobieństwa wykazuje przekroczenie wskaźników określonych w regulaminie antyplagiatowym, promotor podejmuje decyzję o kolejnych działaniach.

Regulamin antyplagiatowy i szczegółowe wytyczne dotyczące pisania pracy dyplomowej, dostępne są tutaj (kliknij).

strona tytułowa pracy LICENCJACKIEJ
okładka pracy LICENCJACKIEJ
strona tytułowa pracy MAGISTERSKIEJ
okładka pracy MAGISTERSKIEJ