Informacje - Socjologia

Charakterystyka

Studia na kierunku socjologia dostarczają bogatej wiedzy o funkcjonowaniu człowiekaw zmieniającym się społeczeństwie – od poziomu rodziny do struktur globalnych; studenci uzyskują praktyczną wiedzę o najnowszych metodach i technikach badawczych – zarówno jakościowych, jak i ilościowych, z zastosowaniem specjalistycznych programów komputerowych wykorzystywanych do badania oraz interpretacji zjawisk społecznych. Absolwenci są przygotowani do samodzielnego i zespołowego projektowania, realizowania, monitorowania i ewaluacji programów służących rozwiązywaniu bieżących problemów społecznych. Nabywają też umiejętności z zakresu tzw. kompetencji miękkich, m.in. umiejętność pracy zespołowej, efektywnej autoprezentacji, skutecznej perswazji, negocjacji i mediacji.

W trakcie studiów realizowane są praktyki zawodowe w jednostkach gospodarczych, jednostkach administracji państwowej, administracji samorządowej, instytucjach społecznych, placówkach oświatowych, placówkach służby zdrowia, placówkach kultury, instytucjach naukowo-badawczych lub w innych jednostkach organizacyjnych, których działalność pokrywa się z profilem kierunku studiów. Studenci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań w ramach studenckich kół naukowych WNS, biorą też twórczy i aktywny udział w życiu społeczności akademickiej SGGW.

W zależności od poziomu i formy studiów studenci mogą poszerzać wiedzę między innymi w zakresie następujących zagadnień:

 • komunikacja społeczna,
 • analityka społeczna,
 • stosunki międzynarodowe,
 • metody badań społecznych i marketingowych.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Studia przygotowują specjalistów do pracy w:

 • instytucjach i organizacjach społecznych,
 • instytutach badania opinii publicznej i badania rynku,
 • agencjach reklamowych,
 • instytucjach państwowych,
 • organizacjach pozarządowych,
 • instytucjach pomocy społecznej, oświatowych, kulturalnych i medialnych (m.in. wydawnictwach prasowych, radiu, telewizji, reklamie, public relations),
 • firmach doradztwa personalnego, a także na różnych stanowiskach, na których odpowiada się za sprawy organizacyjne, personalne i marketingowe.

STUDIA I STOPNIA

przedmioty rekrutacyjne:

 • język obcy nowożytny oraz
 • język polski albo matematyka, albo historia, albo wiedza o społeczeństwie uzyskany tytuł: licencjat

STACJONARNE

 • przewidywany limit przyjęć: 120
 • początek zajęć: semestr zimowy
 • czas trwania studiów: 3 lata (6 semestrów)

NIESTACJONARNE

 • przewidywany limit przyjęć: 30
 • początek zajęć: semestr zimowy
 • czas trwania studiów: 3 lata (6 semestrów)

STUDIA II STOPNIA

rekrutacja:

 • dyplom studiów I stopnia kierunku socjologia;
 • dyplom innego kierunku studiów I stopnia z obszaru nauk społecznych, dla którego efekty kształcenia są zbieżne z efektami oczekiwanymi od kandydatów; jeżeli zbieżność ta jest niepełna, student zobowiązany będzie do uzupełnienia braków kompetencyjnych poprzez zaliczenie wskazanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przedmiotów, w wymiarze nieprzekraczającym 30 ECTS (granica dopuszczalnej rozbieżności);
 • średnia ocen ze studiów I stopnia. uzyskany tytuł: magister

STACJONARNE

 • przewidywany limit przyjęć: 30
 • początek zajęć: semestr zimowy
 • czas trwania studiów: 2 lata (4 semestry)