Jakość kształcenia

Polityka jakości kształcenia Wydziału Socjologii i Pedagogiki SGGW w Warszawie

Polityka jakości kształcenia Wydziału Socjologii i Pedagogiki SGGW powstała w oparciu o przepisy prawa, wewnętrzne regulacje SGGW oraz rekomendacje zawarte w Standardach i Wskazówkach dotyczących jakości kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego ENQA i jest zgodna ze Strategią Rozwoju Wydziału.

Jakość kształcenia jest  jednym z kluczowych elementów naszego działania i wyraża się w przyjętej misji, wizji oraz strategii rozwoju Wydziału. Prowadzenie badań naukowych, próby umiędzynarodowienia działalności, budowanie relacji w środowisku społecznym oraz współpraca z podmiotami funkcjonującymi na rynku pracy są działaniami wspierającymi i współkształtującymi proces kształcenia na Wydziale.

Celem głównym procesu kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz studiach podyplomowych jest zapewnienie edukacji na wysokim poziomie, tak aby nasi studenci i absolwenci:

 • posiadali rozbudowaną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne
 • byli przygotowani do wyzwań współczesnego świata oraz potrzeb i oczekiwań rynku pracy.

Projakościowa działalność Wydziału Socjologii i Pedagogiki SGGW obejmuje:

 • zapewnianie spójności programów kształcenia realizowanych na prowadzonych kierunkach z Krajowymi Ramami Kwalifikacji,
 • doskonalenie programów kształcenia,
 • poszerzanie i aktualizację oferty edukacyjnej zgodnie z potrzebami rynku pracy,
 • zapewnianie wysokiego poziomu merytorycznego i dydaktycznego kadry akademickiej,
 • promowanie rozwoju kadry naukowej,
 • rozwój współpracy z wiodącymi ośrodkami krajowymi,
 • rozwój współpracy międzynarodowej w zakresie badań naukowych oraz kontaktów i wymiany międzynarodowej kadry i studentów z uczelniami zagranicznymi,
 • monitorowanie i analizę procesu kształcenia, w tym weryfikację i walidację efektów kształcenia, ocenę jakości programów studiów, ocenę jakości metod i warunków prowadzenia zajęć,
 • cykliczne badania jakości kształcenia wśród studentów z wykorzystaniem systemu ogólnouczelnianego oraz wewnątrz wydziałowego,
 • monitorowanie losów zawodowych absolwentów we współpracy z systemu ogólnouczelnianym,
 • włączenie interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w doskonalenie i ocenę jakości kształcenia na Wydziale,
 • modernizowanie infrastruktury dydaktycznej.

Jakość kształcenia na Wydziale Socjologii i Pedagogiki SGGW wdrażana jest za pomocą Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia, spójnego z Systemem SGGW i podlega okresowym ewaluacjom.

Za zapewnienie i doskonalenie jakości kształcenia odpowiedzialni są wszyscy członkowie społeczności Wydziału: jego władze, pracownicy naukowi, dydaktyczni, techniczni i administracyjni oraz studenci.

DOKUMENTY:

ARCHIWUM: