Studia II stopnia

Dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/2020:

Program studiów ma strukturę modułową. Od semestru 2 studenci mogą wybrać dopasowany do ich zainteresowań i planów rozwojowych blok zajęć modułowych. Program studiów zawiera 5 modułów składających się z 6 przedmiotów każdy:

MODUŁY DO WYBORU:
Moduł I: BADANIA RYNKU I OPINII
Moduł II: DYNAMIKA ŻYCIA PUBLICZNEGO
Moduł III: ZARZĄDZANIE I KOMUNIKACJA W ORGANIZACJI
Moduł IV: SPOŁECZNOŚCI LOKALNE I SAMORZĄD TERYTORIALNY
Moduł V: MEDIA I KOMUNIKACJA

Moduły stanowią odpowiedź na potrzeby rynku pracy oraz są zgodne z zainteresowaniami naukowymi pracowników, co gwarantuje wysoką jakość prowadzonych przedmiotów.


Na studiach magisterskich na kierunku Socjologia realizowane są dwie specjalności: KOMUNIKACJA SPOŁECZNA i BADANIA SPOŁECZNE I MARKETINGOWE

Specjalność: Komunikacja społeczna
Koordynator: dr hab. Monika Podkowińska
tel. +48 22 59 348 01
e-mail: monika_podkowinska@sggw.pl

Absolwent specjalności KOMUNIKACJA SPOŁECZNA magisterskich studiów na kierunku socjologia posiada wiedzę na temat znaczenia komunikacji we współczesnym społeczeństwie i jej roli w procesach zmiany społecznej – przede wszystkim komunikacji publicznej i instytucjonalnej. W oparciu o wiedzę na temat dyskursu i metod jego analizy oraz semiotyki społecznej potrafi rozpoznawać i analizować źródła postaw i stereotypów obecnych w społeczeństwie. Posiada praktyczne umiejętności retoryczne z  zakresu debaty i mediacji. Zna zasady komunikacji organizacyjnej – zarówno wewnętrznej jak i zewnętrznej oraz strategie wykorzystania potencjału komunikacji w skutecznym zarządzaniu zasobami ludzkimi, a także potrafi sprostać wyzwaniom związanym z komunikacją międzykulturową.

Absolwent specjalności komunikacja społeczna magisterskich studiów na kierunku socjologia posiada umiejętności przydatne w PR oraz kompetencje komunikacyjne niezbędne w doradztwie personalnym. Jest przygotowany do pracy w agencjach reklamowych, PR, mass mediach oraz w sferze zarządzania zasobami ludzkimi.

Specjalność: Badania społeczne i marketingowe
Koordynator: dr Barbara Post
tel. +48 22 59 348 11
e-mail: barbara_post@sggw.pl

Absolwent specjalności BADANIA SPOŁECZNE I MARKETINGOWE magisterskich studiów na kierunku socjologia posiada wiedzę z zakresu mechanizmów funkcjonowania życia publicznego, procesów decyzyjnych oraz budowania strategii marketingowych. Jest przygotowany do projektowania i realizacji badań edukacyjnych, ewaluacyjnych, postaw i opinii – posiada umiejętności z zakresu formułowania zaleceń i rekomendacji praktycznych,  tworzenia ekspertyz oraz opracowywania narzędzi i procedur ewaluacyjnych. Posiada umiejętności w zakresie przeprowadzenia segmentacji klientów, zbadania wizerunku firmy oraz marki w opinii klientów. Potrafi stosować adekwatne do problemu strategie badań korzystając z nowych metod  badawczych i technologii m.in. analizy sieci społecznych i technik internetowych. Ma kompetencje w zakresie zarządzania projektami badawczymi i pozyskiwania funduszy na badania.

Absolwent specjalności badania społeczne i marketingowe magisterskich studiów na kierunku socjologia jest przygotowany do zatrudnienia jako specjalista ds. badań, koordynator projektów badawczych, autor ekspertyz, doradca w projektach zmian społecznych w instytucjach publicznych, organizacjach biznesowych oraz organizacjach pozarządowych, agencjach badawczych i marketingowych, a także w jednostkach administracji rządowej i samorządowej.