Koło Naukowe Pedagogów

Koło Naukowe Pedagogów SGGW jest organizacją studencką działającą przy Wydziale Nauk Społecznych SGGW od 2009 roku. Naszym celem jest rozwijanie zainteresowań naukowych wśród studentów pedagogiki, prowadzenie samodzielnych badań z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, popularyzowanie najnowszych osiągnięć i trendów w wyżej wymienionych dziedzinach, aż w końcu również umożliwianie studentom skonfrontowania już nabytej wiedzy teoretycznej z praktyką.

Do Koła należy aktualnie 48 osób – przeważnie studentów pedagogiki SGGW. Uczestniczą one w działaniach koordynowanych przez pięcioosobowy Zarząd Koła i cztery sekcje tematyczne – sekcję edukacji permanentnej (skupiającą się na zagadnieniach nauczania osób dorosłych i starszych, a także doskonalenia zawodowego), sekcję terapii psychologiczno-pedagogicznej (pochylającą się nad zagadnieniami różnorakich zaburzeń i patologii w rozwoju psychofizycznym dziecka), sekcję instrumentalno-wokalną (której naczelną dziedziną działań jest zagadnienie wykorzystania sztuki, arte-terapii w pracy pedagogicznej) i sekcję turystyczną (wykorzystującą turystykę i kulturoznawstwo jako drogę do wychowania).

Więcej o KNP TUTAJ 

KNP SGGW na Facebooku – https://www.facebook.com/groups/413355412023232/
Strona / blog KNP SGGW – http://kolonaukowepedagogowsggw.blogspot.com/


20.10.2021
Zarząd KNP zorganizował spotkanie, na którym rozpoczął przygotowania do organizacji Szkoły Twórczego Myślenia w roku 2022. Zaplanowano spotkania naukowe z pracownikami naukowymi KUL - prof. dr hab. K. Chałas, ks. prof. dr hab. Adamem Majem oraz ks. Łukaszem Mikołajczykiem, zakonnikiem, dyrektorem Centrum Księdza Orione w Brańszczyku oraz kierownikiem „Drabiny Jakubowej”, duszpasterzem osób z niepełnosprawnością i wolontariuszami.


27.05.2021
W dniu 27.05.2021 roku, odbyło się Walne Spotkanie Koła Naukowego Pedagogów, na którym wybrano nowe Władze KNP na kolejną kadencję oraz ustalono kierunek działań naukowych Koła Naukowego Pedagogów na lata 2021-2024. W spotkaniu wzięli również udział wszyscy chętni studenci kierunku Pedagogika I i II stopnia, zainteresowani pracą w Kole. 
Wybrano następujący skład Zarządu na lata 2021-2024:
Prezes: Małgorzata Aulak 
Zastępca: Natalia Bałdyga 
Sekretarz: Anna Kula 
Skarbnik: Patrycja Kowalska


19.05.2020
Członkowie KNP uczestniczyli w zdalnym seminarium przeprowadzonym przez dr Iwonę Błaszczak zatytułowanym "Współpraca z rodzicami w kształtowaniu postaw uczniów. Monitorowanie i ocena efektywności wdrożonych działań - ewaluacja odroczona". 
W trakcie spotkania studenci mogli poznać i określić najważniejsze obszary wymagające wsparcia doskonalenia powyższych umiejętności przyszłych nauczycieli, opartego na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół.


14.04.2021
Członkowie KNP wraz z opiekunem dr Iwoną Błaszczak, uczestniczyli w zdalnej, Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zatytułowanej "Nauczyciel i jego praca wobec wyzwań współczesności", zorganizowanej przez Katedrę Dydaktyki, Edukacji Szkolnej i Pedeutologii Instytutu Pedagogiki KUL. W trakcie konferencji poruszono zagadnienia dotyczące dynamicznych zmian rzeczywistości, które tworzą wyzwania dla jednostek, grup i całych społeczeństw oraz powodują konieczność nie tylko dostosowania się, ale też wyjścia im naprzeciw w kreatywny i otwarty sposób; ciągłego rozwijania kompetencji, osobowości i metod działania w różnych obszarach funkcjonowania.
W trakcie konferencji poruszono zagadnienia dotyczące pracy nauczycieli, którzy przygotowują młode pokolenie do radzenia sobie w nieprzewidywalnej przyszłości, rozwijania talentów i umiejętności, zdobycia zawodu i wykonywania pracy, wykorzystywania możliwości, kreowania rzeczywistości.  

Warsztaty z Terapeutyczną 23.10.2018