O wydziale

Kształcenie socjologiczne i pedagogiczne ma w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego wieloletnią tradycję. Od lat kształcimy specjalistów, którzy przyczyniają się do zwiększania konkurencyjności i innowacyjności naszego kraju. Młodych ludzi umiejących analizować zachodzące zmiany i znajdować najlepsze sposoby osiągania założonych celów.

Historia

Wydział Socjologii i Pedagogiki jest jednostką dydaktyczną powstałą na bazie jednostki naukowo-dydaktycznej, którą był do 30 września 2019 roku Wydział Nauk Społecznych.  Zmiana uwarunkowana została wprowadzaniem w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie regulacji wynikających z Ustawy 2.0. Wydział Nauk Społecznych był dwunastym wydziałem SGGW. Powstał – początkowo pod nazwą Wydziału Nauk Humanistycznych – 1 VII 2006 roku, powołany do istnienia przez JM Rektora prof. Tomasza Boreckiego, na bazie Katedry Nauk Humanistycznych Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego. Obecność nauk społecznych w strukturach SGGW ma swoją długą tradycję sięgającą czasów Władysława Grabskiego, polskiego polityka i premiera z okresu II Rzeczpospolitej. Jego idee dotyczące powiązania rozwoju kraju z naukową refleksją na temat społeczno-ekonomicznych uwarunkowań zmiany społecznej są dla nas wciąż inspiracją.

Studia

W naszej misji edukacyjnej stawiamy sobie dwa główne cele – rozwój naukowy i przygotowanie studentów do funkcjonowania na rynku pracy. Dlatego łączymy teorię z praktyką. Umożliwiają to: starannie dobrani wykładowcy, rozwijanie współpracy międzynarodowej, kontakty i wymiana doświadczeń z firmami, instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi. Zależy nam, by nasi absolwenci umieli świadomie kształtować swoją karierę zawodową, by potrafili łączyć wysokie standardy etyczne i wiedzę teoretyczną z kompetencjami zawodowymi i kreatywnością.

Wydział oferuje kształcenie na dwóch atrakcyjnych kierunkach studiów: socjologii i pedagogice. Zarówno na poziomie licencjackim, jak i magisterskim realizowane są programy specjalności, pozwalające optymalnie dopasować ścieżkę edukacyjną do predyspozycji i zainteresowań studentów. Łączenie tradycji i nowoczesności, charakterystyczne dla Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego pomaga pogłębiać szacunek do świata a jednocześnie pozwala na lepsze rozumienie mechanizmów życia w społeczeństwie.

Kadra

Gwarancją jakości kształcenia na Wydziale Socjologii i Pedagogiki jest bardzo dobra kadra, tworzona przez specjalistów w zakresie socjologii, pedagogiki, psychologii, filozofii, politologii czy antropologii wywodzących się z najlepszych ośrodków naukowych w Polsce. Pracują u nas ludzie z pasją, dla których student jest nie tylko uczniem, ale również partnerem i współpracownikiem. Od początku istnienia Wydziału prowadzone są tu badania naukowe dotyczące ważnych zjawisk i problemów społecznych, obecnie realizowane w strukturze Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki. 

Życie studenckie

Na koniec warto zwrócić uwagę na wyjątkową lokalizację naszego Wydziału w przepięknym otoczeniu starego kampusu SGGW, a także bogate życie studenckie. Na Wydziale działa kilka kół naukowych, w których studenci rozwijają swoje zainteresowania, realizują własne projekty naukowe, nawiązują kontakty z innymi organizacjami studenckimi. Infrastruktura SGGW zapewnia optymalne warunki studiowania i wypoczynku. Nowoczesne sale komputerowe, baza rekreacyjna i sportowa, przyjazny system stypendialny, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, imprezy studenckie, tętniące życiem miasteczko akademickie – to niewątpliwe atuty studiowania na naszym Wydziale.