Misja Wydziału

Misja Wydziału Socjologii i Pedagogiki SGGW nawiązuje w swoich założeniach do ogólnej Misji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Misją Wydziału Socjologii i Pedagogiki jest przygotowanie kompetentnych absolwentów oraz realizowanie wartościowych badań naukowych, przyczyniających się do wzmacniania potencjału polskiej nauki oraz służących rozwojowi społecznemu. Wydział wdraża założoną misję i strategię działania w kluczowych obszarach, spójnych z misją i strategią Uczelni.

Misja Wydziału Socjologii i Pedagogiki SGGW wyrasta z głębokiego przekonania, że nauki społeczne i szeroko pojęta humanistyka wpływają na język, zasoby pojęciowe, wiedzę, mentalność, wartości i postawy jednostek oraz społeczeństwa. W związku z tym do zadań humanistyki należy zachowanie i rozwój kultury narodowej; podtrzymywanie i formowanie tożsamości jednostkowej i wspólnotowej, umożliwianie jednostkom krytycznego i aktywnego uczestnictwa w procesach społeczno-kulturowych i korzystanie z dóbr cywilizacyjnych. Temu właśnie służą badania prowadzone na Wydziale.

Dominujące dziś przekonanie o konieczności zmiany funkcji uniwersytetu i nacisk na utylitaryzm nauki wymusza podporządkowanie prac badawczych wymogom wolnego rynku. Tymczasem to właśnie nauki społeczne i humanistyczne niezmiennie pokazują wyższe cele i funkcje nauki, będąc refleksją społeczeństwa na temat samego siebie, własnych osiągnięć i zagrożeń. Lekceważenie wagi tego typu autorefleksji w społeczeństwie wiedzy może grozić dehumanizacją kultury i uniemożliwiać dyskurs publiczny w demokratycznym ładzie społecznym.

Ważne badania empiryczne często ujawniają swoją pełną wartość dopiero dzięki uzupełnieniu ich o aspekt humanistyczny. Dlatego celem Wydziału jest pełnienie funkcji wspierającej badania z dziedziny szeroko pojętych nauk o życiu, które są rdzeniem tożsamości SGGW.

Nauki społeczne umożliwiają poznanie rzeczywistości społecznej. Odbijają w sobie zróżnicowanie postaw, poglądów i wyobrażeń społecznych kształtujących codzienne życie ludzkich społeczności oraz jednocześnie umożliwiają ich wzajemne zrozumienie i koegzystencję. Nauki empiryczne wpływają na poziom i jakość materialnego życia człowieka. Nauki społeczne i humanistyczne oddziałują na świadomość i tożsamość jednostek i grup. Dostarczają bowiem samowiedzy, fundamentu, na którym budowana jest kultura i wszelka aktywność społeczna. A zatem nauki społeczne uczestniczą w przemianach kulturowych jako siła sprawcza.

Z tego wynika cel dydaktycznej, naukowej i upowszechnieniowej działalności Wydziału ukierunkowanej na wspieranie zrównoważonego rozwoju, co zgodne jest z założeniami polityki spójności Unii Europejskiej. Wydział pragnie wspierać procesy modernizacyjne w społeczeństwie polskim, dbając jednocześnie o zachowanie dziedzictwa kulturowego i wartości budujących tożsamość narodową.

To humanistyczne spojrzenie na świat społeczny i na człowieka jako jednostkę umożliwia rozwój, wyznaczanie celów zapewniających zaspokajanie ludzkich potrzeb – bezpieczeństwa, samorealizacji, szacunku i uznania. Humanistyczna refleksja pozwala zmierzyć się z nieznanym, zdefiniować i nadać sens nowym doświadczeniom. Dlatego Wydział Socjologii i Pedagogiki pragnie odpowiadać na wyzwania współczesności poprzez interdyscyplinarne badania, które służą wypracowaniu narzędzi pozwalających na zrozumienie kulturowych uwarunkowań systemów gospodarczych i politycznych. Badania takie pomagają też lepiej rozumieć różnice kulturowe i rozwijać współpracę.  Kształcąc studentów Wydział pragnie formować dojrzałych i świadomych obywateli, wyposażonych w kompetencje niezbędne na rynku pracy, ale także umiejących aktywnie i odpowiedzialnie kształtować otaczającą ich rzeczywistość  społeczną.

Misja Wydziału Socjologii i Pedagogiki realizowana jest poprzez działania zorientowane na następujące długookresowe cele strategiczne:

  • ciągłe doskonalenie jakości kształcenia, zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami rynku pracy i przy zachowaniu najwyższych standardów akademickich,
  • przyczynianie się do rozwoju nauki przez tworzenie, poszerzanie i upowszechnianie wiedzy, zwłaszcza w zakresie socjologii i pedagogiki,
  • tworzenie, utrwalanie i rozwijanie powiązań środowiska akademickiego Wydziału ze wspólnotą akademicką i intelektualną w kraju i zagranicą,  a także przedsiębiorstwami i instytucjami publicznymi,
  • budowanie trwałych relacji z absolwentami Wydziału,
  • umiędzynarodowienie działalności Wydziału poprzez organizację i uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach naukowych, wymianę studentów i wykładowców oraz poprzez długookresowe umowy i porozumienia z międzynarodowymi uczelniami i stowarzyszeniami;

STRATEGIA WSIP DO 2030 - plik do pobrania