Studia I stopnia

Na studiach licencjackich na kierunku Socjologia realizowane są dwie specjalności: KOMUNIKACJA SPOŁECZNA i ANALITYKA SPOŁECZNA

Specjalność: Komunikacja społeczna
Koordynator: dr hab. Agnieszka Kampka
tel. +48 22 59 348 01
e-mail: agnieszka_kampka@sggw.pl

Absolwent specjalności KOMUNIKACJA SPOŁECZNA licencjackich studiów na kierunku socjologia posiada wiedzę z zakresu szeroko rozumianej komunikacji społecznej. Zna formy i zasady komunikacji we wszystkich sferach porozumiewania się ludzi – od komunikacji interpersonalnej, grupowej, międzygrupowej do publicznej i masowej. Potrafi analizować językowe, niewerbalne i wizualne aspekty komunikacji oraz różnorodne gatunki dziennikarskie ze szczególnym uwzględnieniem roli przekazów wizualnych i narzędzi internetowych. Zna i rozumie relacje socjologii ze światem i rynkiem mediów (także internetowych) oraz potrafi wskazać, przewidzieć i interpretować społeczne konsekwencje wszelkiego rodzaju przekazów medialnych. Posiada kompetencje z zakresu efektywnej autoprezentacji, skutecznej perswazji i sprawnych negocjacji.

Absolwent specjalności komunikacja społeczna licencjackich studiów na kierunku socjologia jest przygotowany do podjęcia pracy w obszarze reklamy, marketingu i mediów jako doradca/pomysłodawca kampanii reklamowych i marketingowych.

Specjalność: Analityka społeczna
Koordynator: dr hab. Hanna Podedworna, prof. nadzw. SGGW
tel. +48 22 59 347 80; +48 22 59 347 91
e-mail: hanna_podedworna@sggw.pl

Absolwent specjalności ANALITYKA SPOŁECZNA licencjackich studiów na kierunku socjologia posiada wiedzę na temat zarządzania i mechanizmów funkcjonowania życia publicznego, współczesnych konfliktów społecznych i sposobów ich rozwiązywania, mechanizmów rzecznictwa interesów (lobbingu) oraz funkcjonowania społeczności lokalnych.  Potrafi identyfikować i diagnozować problemy społeczne – określać ich rozmiar i zasięg, kryteria ich oceny, dynamikę, struktury itd. Ma kompetencje z zakresu analizy socjologicznych mechanizmów zjawiska w powiązaniu z kontekstem politycznym, antropologicznym, ekonomicznym, gospodarczym.  Posiada przygotowanie do projektowania i realizowania projektów badawczych z zastosowaniem narzędzi analitycznych, prognostycznych i wdrożeniowych. Potrafi wykorzystywać w pracy metodykę projektu oraz narzędzia ewaluacyjne.

Absolwent specjalności analityka społeczna licencjackich studiów na kierunku socjologia jest przygotowany do zatrudnienia w charakterze konsultanta w  instytucjach publicznych, organizacjach biznesowych oraz organizacjach pozarządowych (stowarzyszeniach, fundacjach), ośrodkach badawczych, a także w jednostkach administracji rządowej i samorządowej.