Studia I stopnia

Dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/2020: 

Program studiów ma strukturę modułową. Studenci mogą wybrać dopasowany do ich zainteresowań i planów rozwojowych blok zajęć modułowych:
II rok studiów
MODUŁ WYKŁADÓW MONOGRAFICZNYCH (9 ECTS) – studia stacjonarne: student wybiera 3 przedmioty = 90 godzin; studia niestacjonarne: student wybiera 3 przedmioty = 45 godzin.
III rok studiów - program studiów I stopnia zawiera 7 modułów, z których studenci wybierają 4 moduły - 9 ECTS każdy (90 godzin – studia stacjonarne i 55 godzin – studia niestacjonarne: uruchamiane są te moduły, które wybierze większość studentów – decyduje rozkład studenckich głosów).

MODUŁY DO WYBORU:
Moduł 1: SPOŁECZEŃSTWO, WŁADZA, ELITY
Moduł 2: BEZPIECZEŃSTWO, RYZYKO, ZAUFANIE
Moduł 3: KULTURA, KONSUMPCJA, STYLE ŻYCIA
Moduł 4: CULTURE, CONSUMPTION, LIFESTYLES – moduł anglojęzyczny
Moduł 5: PRACA, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I NOWE FORMY ZATRUDNIENIA
Moduł 6: MEDIA I NOWE TECHNOLOGIE
Moduł 7: SOCJOLOGIA EMOCJI

Moduły stanowią odpowiedź na potrzeby rynku pracy oraz są zgodne z zainteresowaniami naukowymi pracowników, co gwarantuje wysoką jakość prowadzonych przedmiotów.


Na studiach licencjackich na kierunku Socjologia realizowane są dwie specjalności: KOMUNIKACJA SPOŁECZNA i ANALITYKA SPOŁECZNA

Specjalność: Komunikacja społeczna
Koordynator: dr hab. Agnieszka Kampka
tel. +48 22 59 348 01
e-mail: agnieszka_kampka@sggw.pl

Absolwent specjalności KOMUNIKACJA SPOŁECZNA licencjackich studiów na kierunku socjologia posiada wiedzę z zakresu szeroko rozumianej komunikacji społecznej. Zna formy i zasady komunikacji we wszystkich sferach porozumiewania się ludzi – od komunikacji interpersonalnej, grupowej, międzygrupowej do publicznej i masowej. Potrafi analizować językowe, niewerbalne i wizualne aspekty komunikacji oraz różnorodne gatunki dziennikarskie ze szczególnym uwzględnieniem roli przekazów wizualnych i narzędzi internetowych. Zna i rozumie relacje socjologii ze światem i rynkiem mediów (także internetowych) oraz potrafi wskazać, przewidzieć i interpretować społeczne konsekwencje wszelkiego rodzaju przekazów medialnych. Posiada kompetencje z zakresu efektywnej autoprezentacji, skutecznej perswazji i sprawnych negocjacji.

Absolwent specjalności komunikacja społeczna licencjackich studiów na kierunku socjologia jest przygotowany do podjęcia pracy w obszarze reklamy, marketingu i mediów jako doradca/pomysłodawca kampanii reklamowych i marketingowych.

Specjalność: Analityka społeczna
Absolwent specjalności ANALITYKA SPOŁECZNA licencjackich studiów na kierunku socjologia posiada wiedzę na temat zarządzania i mechanizmów funkcjonowania życia publicznego, współczesnych konfliktów społecznych i sposobów ich rozwiązywania, mechanizmów rzecznictwa interesów (lobbingu) oraz funkcjonowania społeczności lokalnych.  Potrafi identyfikować i diagnozować problemy społeczne – określać ich rozmiar i zasięg, kryteria ich oceny, dynamikę, struktury itd. Ma kompetencje z zakresu analizy socjologicznych mechanizmów zjawiska w powiązaniu z kontekstem politycznym, antropologicznym, ekonomicznym, gospodarczym.  Posiada przygotowanie do projektowania i realizowania projektów badawczych z zastosowaniem narzędzi analitycznych, prognostycznych i wdrożeniowych. Potrafi wykorzystywać w pracy metodykę projektu oraz narzędzia ewaluacyjne.

Absolwent specjalności analityka społeczna licencjackich studiów na kierunku socjologia jest przygotowany do zatrudnienia w charakterze konsultanta w  instytucjach publicznych, organizacjach biznesowych oraz organizacjach pozarządowych (stowarzyszeniach, fundacjach), ośrodkach badawczych, a także w jednostkach administracji rządowej i samorządowej.