Praktyki zawodowe – Socjologia

Studenci i Studentki II roku socjologii zobowiązani są do odbycia 120 godzin praktyki zawodowej. Warunki i sposób organizacji praktyk określa Regulamin praktyk zawodowych.

UWAGA!!!

Odbycie 120-godzinnej praktyki zawodowej jest warunkiem uzyskania zaliczenia IV semestru studiów na kierunku Socjologia.


Szczegółowe informacje na temat praktyk można uzyskać u Pełnomocnika ds. praktyk na kierunku Socjologia dr Małgorzaty H. Herudzińskiej w czasie dyżurów.