Projekt „Od Pierwszaka do Żaka”

Koordynator projektu: dr Monika Jurewicz
tel: +48 22 59 347 31
e-mail: monika_jurewicz@sggw.pl

Zakład Pedagogiki szkolnej z terapią w SGGW w Warszawie jest inicjatorem, organizatorem i realizatorem autorskiego projektu „Od Pierwszaka do Żaka”. W realizację projektu zaangażowani są zarówno pracownicy naukowo dydaktyczni Wydziału Nauk Społecznych jak również studenci kierunku Pedagogika studiów pierwszego i drugiego stopnia.

Cel projektu

Celem projektu „Od Pierwszaka do Żaka” jest nawiązanie współpracy z otoczeniem, to jest placówkami edukacyjnymi na poziomie przedszkola, szkoły podstawowej i szkoły średniej. W ramach projektu przewidziano opiekę merytoryczną, organizacyjną oraz naukową ze strony uczelni.

Główne założenia projektu

Projekt zakłada przede wszystkim:

  • Nawiązanie i zacieśnianie współpracy pomiędzy przedszkolami, szkołami podstawowymi i średnimi a uczelnią kształcącą przyszłych nauczycieli
  • Wymianę doświadczeń w zakresie kształcenia, wychowania i wspierania rozwoju dzieci i młodzieży
  • Przeprowadzenie wykładów, warsztatów lub szkoleń przez pracowników naukowo dydaktycznych Wydziału Nauk Społecznych SGGW w Warszawie w zakresie ustalonych z placówkami tematów zajęć;
  • Współpracę studentów kierunku Pedagogika z dziećmi lub młodzieżą na płaszczyźnie kulturalno-oświatowej w ramach: kół zainteresowań, przedsięwzięć naukowo-badawczych, przedsięwzięć kulturalno-oświatowych, projektów edukacyjnych;
  • Wizyty partnerskie dzieci i młodzieży wraz z opiekunami w SGGW w Warszawie
  • Wizyty studyjne studentów kierunku Pedagogika SGGW w Warszawie w placówkach partnerskich
  • Równocześnie pragniemy podkreślić, iż jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje i inicjatywy ze strony naszych Partnerów

Do kogo skierowany jest projekt

Projekt skierowany jest do placówek edukacyjnych na poziomie przedszkola, szkoły podstawowej, szkoły średniej oraz wszystkich tych placówek oświatowych, które zajmują się wychowaniem, opieką lub kształceniem dzieci w wieku od 3-18 lat.

Kontakt

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt telefoniczny lub emailowy

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Ul. Nowoursynowska 166
Wydział Nauk Społecznych, budynek nr 35

tel: +48 22 59 347 31
e-mail: monika_jurewicz@sggw.pl