Studia II stopnia

Na studiach magisterskich na kierunku Pedagogika realizowane są dwa zakresy kształcenia:

PEDAGOGIKA SZKOLNA 
EDUKACJA USTAWICZNA I ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE

Kształcenie w zakresie: Pedagogika szkolna
Koordynator: dr Dorota Janułajtys
e-mail: dorota_janulajtys@sggw.edu.pl

Absolwent kształcenia w zakresie PEDAGOGIKA SZKOLNA 
studiów uzupełniających magisterskich na kierunku Pedagogika posiada specjalistyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do współtworzenia oraz realizacji programu wychowawczego szkoły a także programów profilaktyki zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży; może pełnić funkcję koordynatora działań na rzecz wszechstronnego rozwoju ucznia; nieść pomoc dziecku w sytuacjach trudnych; posiada kompetencje zawodowe pozwalające na pracę z rodziną ucznia w zakresie udzielania pomocy i wspierania w rozwiązywaniu problemów wykraczających poza sytuacje szkolne i rówieśnicze; jest przygotowany do koordynacji działań podejmowanych na rzecz ucznia przez osoby i instytucje w środowisku szkolnym i pozaszkolnym. 
Absolwent kierunku Pedagogika po ukończeniu kształcenia w zakresie Pedagogika szkolna, studiów uzupełniających magisterskich jest przygotowany do podjęcia pracy w charakterze pedagoga szkolnego w: szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, placówkach pomocy dziecku i rodzinie, świetlicach socjoterapeutycznych i środowiskowych, placówkach opiekuńczych, instytucjach organizujących czas wolny dla dzieci i młodzieży, instytucjach prowadzących działalność na rzecz dziecka i rodziny. 

Kształcenie w zakresie: Edukacja ustawiczna i zarządzanie w oświacie 
Koordynator: dr Marta Dobrzyniak
e-mail: marta_dobrzyniak@sggw.edu.pl 

Absolwent kształcenia w zakresie EDUKACJA USTAWICZNA I ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE
studiów uzupełniających magisterskich na kierunku Pedagogika posiada specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu teorii organizacji i zarządzania w oświacie, prawnych podstaw funkcjonowania placówek edukacyjnych, tworzenia i realizacji programów edukacyjnych i profilaktycznych, psychologii kierowania placówką oświatową, metodyki pracy z osobami dorosłymi i zarządzania zasobami ludzkimi, specyfiki przywództwa edukacyjnego, co  pozwoli mu na samodzielne i twórcze zarządzanie placówkami oświatowo-wychowawczymi, w tym placówkami edukacji dorosłych oraz na prowadzenie zajęć edukacyjnych z osobami dorosłymi. 
Absolwent kierunku Pedagogika po ukończeniu kształcenia w zakresie Edukacja ustawiczna i zarzadzanie w oświacie, studiów uzupełniających magisterskich jest przygotowany do podjęcia pracy w charakterze edukatora osób dorosłych i/lub osoby zarządzającej placówką oświatową, w tym np.: przedszkolem, szkołą podstawową, ponadpodstawową, instytucją organizujących czas wolny dla dzieci i młodzieży oraz instytucją prowadzącą działalność na rzecz osób dorosłych.