Studia II stopnia

Na studiach magisterskich na kierunku Pedagogika realizowane są dwie specjalności:

PEDAGOGIKA SZKOLNA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ
O
RGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE

Specjalność: Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
Koordynator: mgr Izabela Pietrowska
tel: +48 59-347-32
e-mail: izabela_pietrowska@sggw.pl

Absolwent specjalności PEDAGOGIKA SZKOLNA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ magisterskich studiów na kierunku pedagogika jest przygotowany do pracy na stanowisku pedagoga szkolnego w szkołach podstawowych i średnich różnych typów oraz w instytucjach wychowania pozaszkolnego. W pracy zawodowej pedagog szkolny może pełnić funkcję koordynatora działań na rzecz wszechstronnego rozwoju ucznia może także nieść pomoc dziecku w sytuacjach trudnych. Studia przygotowują pedagoga do pracy z rodziną ucznia – udzielania pomocy i wspierania w rozwiązywaniu problemów wykraczających poza sytuacje szkolne i rówieśnicze.

Absolwent posiada kompetencje zawodowe, specjalistyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do współtworzenia oraz realizacji programu wychowawczego szkoły a także programów profilaktyki zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży. Jest przygotowany do diagnozowania i terapii niepowodzeń szkolnych, koordynacji działań podejmowanych na rzecz ucznia przez osoby i instytucje w środowisku szkolnym i pozaszkolnym. Absolwent posiada kwalifikacje w zakresie terapii pedagogicznej i wspomagającej, zna i potrafi realizować założenia profilaktyczne, diagnostyczne i korekcyjno-kompensacyjne.

Absolwent specjalności PEDAGOGIKA SZKOLNA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ może być zatrudniony w:  przedszkolu, szkołach podstawowych, szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach pomocy dziecku i rodzinie, świetlicach socjoterapeutycznych i środowiskowych, placówkach opiekuńczych, instytucjach organizujących czas wolny dla dzieci i młodzieży, instytucjach prowadzących działalność na rzecz dziecka i rodziny.

Specjalność: Organizacja i zarządzanie w oświacie
Koordynator: dr Agnieszka Rowicka
tel: +48 22 347 03
e-mail: agnieszka_rowicka@sggw.pl

Absolwent specjalności ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE, zdobędzie kwalifikacje w zakresie zarządzania w oświacie czyniące go specjalistą potrafiącym aktywnie, samodzielnie i twórczo zarządzać placówkami oświatowo-wychowawczymi. Uzyska najnowszą wiedzę z zakresu teorii organizacji i zarządzania w oświacie, prawnych podstaw funkcjonowania placówek edukacyjnych, tworzenia i realizacji programów profilaktycznych i terapeutycznych, ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej procesów edukacyjnych, psychologii kierowania placówkami oświatowymi oraz umiejętności praktycznych aplikacji tych koncepcji. Umiejętności te pozwolą mu rozumieć i czynnie uczestniczyć w zarządzaniu zmianą edukacyjną, która w najbliższych latach następować będzie w systemie oświaty oraz trafnie oceniać praktyczne rozwiązania w tym zakresie. Celem studiów jest również wyposażenie studentów w umiejętność przeprowadzania autodiagnozy własnego rozwoju intelektualnego i zawodowego oraz ukształtowanie w nich przekonania o konieczności uczenia się przez całe życie. W toku praktyki zawodowej związanej z organizowaniem i nadzorowaniem działalności oświatowej, student będzie pełnił rolę asystenta dyrektora placówki oświatowej, dzięki czemu uzyska wgląd w podstawowe problemy zarządzania w oświacie. Kompetencje, w które zostanie wyposażony absolwent studiów, pozwolą mu rozwinąć potencjał zawodowy i w przyszłości z sukcesem kierować instytucją edukacyjną. Absolwent specjalności organizacja i zarządzanie w oświacie uzyska kwalifikacje w zakresie zarządzania w oświacie oraz uprawnienia do zajmowania stanowisk kierowniczych we wszystkich typach szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz w organach prowadzących i nadzorujących działalność oświatową.