Zakład Pedagogiki Ogólnej

Działalność dydaktyczna

Pracownicy Zakładu Pedagogiki Ogólnej realizują zajęcia dydaktyczne na kierunku Pedagogika oraz na innych wydziałach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wśród przedmiotów są m.in.: Pojęcia i systemy pedagogiczne, Terapia dzieci z trudnościami w uczeniu się czytania i pisania oraz matematyki, Seminarium magisterskie, Teoretyczne podstawy kształcenia, Pedagogika porównawcza, Metodologia badań społecznych, Metody badań pedagogicznych, Podstawy diagnozy pedagogicznej, Terapia pedagogiczna, Interwencja i mediacja, Pedagogika resocjalizacyjna, Metodyka pracy wychowawczej, Andragogika, Propedeutyka andragogiki, Teoria wychowania, Coaching i mentoring w edukacji ustawicznej, Komunikacja społeczna w pracy nauczyciela, Dydaktyka dorosłych, Dydaktyka szkolnictwa wyższego, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, Systemy oświatowe, Problemy i trudności wychowawcze.

Działalność naukowa

Profil naukowy Zakładu Pedagogiki Ogólnej obejmuje zagadnienia dotyczące takich zagadnień, jak: Trudności w uczeniu się. Sytuacja społeczna dzieci z trudnościami w uczeniu się w klasie. Przygotowanie nauczycieli do pracy z dzieckiem we wczesnej edukacji. Indywidualizacja. Zmiana modelu szkoły w kierunku szkoły przyjaznej dla wszystkich dzieci. Uwarunkowania nierówności szans edukacyjnych. Szkoła a nowe technologie informacyjno-komunikacyjne. Uwarunkowania biopsychiczne zaburzeń w zachowaniu uczniów w wieku adolescencji. Rozwój umiejętności i kompetencji komunikacyjnych edukatorów dorosłych, autoprezentacja, techniki mediacji i negocjacji. Praktyczne zastosowanie nowoczesnej andragogicznej koncepcji M. Knowelsa w kształceniu ustawicznym dorosłych. Wdrażanie andragogicznego modelu kształcenia dorosłych w przemyśle, biznesie, edukacji, sektorze publicznym. Podnoszenie kluczowych kompetencji pracowniczych w procesie uczenia się całożyciowego dorosłych. Zastosowanie coachingu i mentoringu w edukacji dorosłych. Projektowanie kursów e-learningowych dla dorosłych. Zastosowanie nowoczesnych technologii w komunikacji społecznej.

Pracownicy Zakładu angażują się w organizowanie konferencji naukowych w kraju i za granicą oraz seminariów. W marcu 2016 r. Zakład Pedagogiki Ogólnej pod patronatem Rektora SGGW w Warszawie zorganizował konferencję naukową nt. „Szkoła w warunkach zmiany społecznej i kulturowej. Edukacja przyszłości”. Czynny udział  w konferencji wzięło ponad 50 prelegentów z licznych ośrodków naukowych. W przerwie między kolejnymi sesjami naukowymi uczestnicy konferencji odwiedzili Pałac w Wilanowie.

Pracownicy Zakładu Pedagogiki Ogólnej są uznanymi badaczami zapraszanymi do gremiów eksperckich, m.in.: zespołów działających pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk (KNP PAN), promotorami i recenzentami prac doktorskich,  członkami kolegiów redakcyjnych.

Działalność organizacyjna

Kierownik Zakładu Pedagogiki Ogólnej – dr hab. Ewa Skrzetuska, prof. SGGW – pełni jednocześnie funkcję Kierownika Katedry Edukacji i Kultury Wydziału Nauk Społecznych SGGW w Warszawie. Dr Iwona Błaszczak jest prodziekanem do spraw dydaktyki na kierunku pedagogika. Pracownicy Zakładu są członkami: Rady Wydziału Nauk Społecznych,   Komisji Dydaktycznej w Katedrze Edukacji i Kultury, Komisji ds. Rozwoju Naukowego, Komisji ds. Oceny, Komisji stypendialnej, Komisji wyborczej, Komisji ds. promocji WNS i współpracy ze szkołami średnimi, Senackiej Komisji Dydaktycznej, Wydziałowej Komisji Wydawniczej, Wydziałowej Komisji ds. jakości kształcenia.

 

Kierownik:

dr hab. Ewa Skrzetuska, prof. nadzw.

tel. +48 22 59 347 20; +48 22 59 347 39

Nauczyciele akademiccy:

dr hab. Beata Maria Nowak, prof. nadzw.

tel. +48 22 59 347 04; +48 22 59 347 51

dr Iwona Błaszczak, adiunkt

tel. +48 22 59 347 03; +48 22 59 347 35


Ewa Skrzetuska 

Ewa Skrzetuska – doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, profesor nadzwyczajny SGGW. Jej dorobek naukowy jest związany z takimi subdyscyplinami pedagogiki, jak: pedagogika specjalna, pedagogika wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna, tyflopedagogika. Autorka 74 artykułów, 2 monografii samodzielnych, współautorka 2 monografii i redaktor 4 książek naukowych.

Prowadzi zajęcia z przedmiotów:

 • Pojęcia i systemy pedagogiczne
 • Terapia dzieci z trudnościami w uczeniu się czytania i pisania oraz matematyki
 • Seminarium magisterskie.

Działalność organizacyjna:

 • Kierownik Katedry Edukacji i Kultury
 • Kierownik Zakładu Pedagogiki Ogólnej
 • Członek Rady Wydziału Nauk Społecznych, Członek Komisji Dydaktycznej, Członek Komisji ds. Rozwoju Naukowego, Członek Komisji ds. Oceny
 • Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogiki  Specjalnej, Polskiego Towarzystwa Dysleksji
 • Członek Zespołu Pedagogiki Specjalnej oraz Zespołu Edukacji Elementarnej działających pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk (KNP PAN).

Działalność naukowa:

 • Trudności w uczeniu się.
 • Sytuacja społeczna dzieci z trudnościami w uczeniu się w klasie.
 • Przygotowanie nauczycieli do pracy z dzieckiem we wczesnej edukacji.
 • Indywidualizacja.
 • Zmiana modelu szkoły w kierunku szkoły przyjaznej dla wszystkich dzieci.

Prace wydane w ostatnim okresie:

Redakcja naukowa:

 1. Marzenna Nowicka,  Ewa Skrzetuska,  redakcja monografii: Problemy kształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w uczelniach wyższych,  Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2016, ISBN 978-83-8019-586-8 (296 stron)
 2. Ewa Skrzetuska, Monika Jurewicz, redakcja monografii: Edukacja wczesnoszkolna w warunkach zmiany społecznej i kulturowej, Wyd. SGGW, Warszawa 2016,  ISBN987-83-7583-712-4 (217 stron)

Artykuły:

 1. Kierunki przemian we współczesnej pedagogice wczesnoszkolnej, w: E. Skrzetuska, M. Jurewicz (red.): Edukacja wczesnoszkolna w warunkach zmiany społecznej i kulturowej, Wyd. SGGW, Warszawa 2016, s. 27–41
 2. Stan kształcenia w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej w ośrodkach akademickich w Polsce, w: Problemy kształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w uczelniach wyższych, red. M. Nowicka, E. Skrzetuska, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2016, s. 49–72
 3. Jacy uczniowie, jaki program, w: Edukacja w perspektywie oczekiwań współczesności, red. A. Karpińska, K. Borawska-Kalbarczyk, A. Szwarc, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2016, s. 211– 225.
 4. Problemy dziecka i jego rodziny przygotowujących się do rozpoczęcia systematycznej nauki szkolnej, w: Dziecko w kulturze europejskiej, red. K. Bogacka, Wyd. SGGW, Warszawa 2016, s. 279–291.
 5. Rozwijanie kompetencji społecznych i komunikacyjnych poprzez zastosowanie pracy w małych grupach w edukacji wczesnoszkolnej, w: Kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży, red. J. Uszyńska-Jarmoc, K. Nachniewicz, Wyd. Akad. „Żak”, Warszawa 2015, s. 217–233
 6. Therapeutic education of children with learning dificulties in early-school  education,  w: Special educational needs in the perspective of speech therapy, red. L. Neubauerova, K.B. Kochan, E.M. Skorek, University of Zielona Góra 2014, s. 171–192 (1.2.4.)
 7. Model działań wychowawczych w zakresie relacji rówieśniczych wobec uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w edukacji wczesnoszkolnej, w: Pedagogika wczesnoszkolna, uczeń i nauczyciel w zmieniającej się przestrzeni społecznej, red. I. Kopaczyńska, M. Magda-Adamowicz, M. Nyczaj-Drąg, Toruń 2014, Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 173–190 (1.2.5)

 


Iwona Błaszczak

Iwona Błaszczak  – doktor nauk humanistycznych. Autorka kilkudziesięciu prac naukowych w języku polskim, niemieckim, angielskim, rosyjskim. Specjalistka z zakresu: pedagogiki, andragogiki, historii wychowania dorosłych, kształcenia ustawicznego dorosłych realizowanego w polskich i skandynawskich uniwersytetach ludowych, doradztwa zawodowego, edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju mieszkańców wsi, projektowania skutecznych modeli edukacyjnych na poziomie akademickim, dydaktyki szkolnictwa wyższego, rozwoju kompetencji komunikacyjnych nauczycieli, procesów autokreacyjnych dorosłych. Obecnie przygotowuje rozprawę habilitacyjną pt. „Rola Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych we współtworzeniu społeczeństwa obywatelskiego”.

Działalność dydaktyczna

Trener, edukator dorosłych, dzieci i młodzieży, wykładowca przedmiotów kluczowych i specjalnościowych na kierunku pedagogika, takich jak: andragogika, propedeutyka andragogiki, teoria wychowania, coaching i mentoring w edukacji ustawicznej, komunikacja społeczna w pracy nauczyciela, dydaktyka dorosłych, dydaktyka szkolnictwa wyższego, komunikacja społeczna w pracy nauczyciela, pedagogika
opiekuńczo-wychowawcza, systemy oświatowe, problemy i trudności wychowawcze, metodyka szkolnictwa wyższego, dydaktyka ogólna. Wykładowca dydaktyki szkolnictwa wyższego na studiach doktoranckich na Wydziale Technologii Drewna SGGW. Wykładowca dydaktyki ogólnej na studiach podyplomowych Kwalifikacje Pedagogiczne na Wydziale Nauk Społecznych SGGW.

W 2017 r. wybrana Mistrzem Edukacji WNS.

Działalność organizacyjna

 • Prodziekan do spraw dydaktyki na kierunku pedagogika
 • Koordynator praktyk na kierunku pedagogika WNS SGGW w latach 2014-2016
 • Członek senackiej komisji dydaktycznej
 • Przewodnicząca komisji dydaktycznej WNS na kierunku pedagogika
 • Członek wydziałowej komisji wydawniczej
 • Członek wydziałowej komisji oceniającej pracowników
 • Członek wydziałowej komisji ds. monitorowania KRK dla kierunku pedagogika
 • Członek wydziałowej komisji jakości kształcenia
 • Opiekun roku studentów pedagogiki SGGW
 • Założyciel i opiekun Koła Naukowego Pedagogów SGGW od 2009 r. do chwili obecnej.

Członek wielu Towarzystw Naukowych, m.in.:

 • Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego
 • Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją
 • Polskiego Towarzystwa Uniwersalizmu
 • Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego
 • Polskiego i Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka, od 2003 r. założycielka i wiceprzewodnicząca Kręgu Korczakowskiego Ziemi Łódzkiej
 • Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
 • Rady Fundacji Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych
 • Rady Ogólnopolskiej Fundacji „Dziecięcy Uśmiech”, działającej na rzecz dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej, pochodzącej ze środowisk wiejskich.

Działalność naukowa

 • Rozwój umiejętności i kompetencji komunikacyjnych edukatorów dorosłych, autoprezentacja, techniki mediacji i negocjacji
 • Praktyczne zastosowanie nowoczesnej andragogicznej koncepcji M. Knowlesa w kształceniu ustawicznym dorosłych
 • Wdrażanie andragogicznego modelu kształcenia dorosłych w przemyśle, biznesie, edukacji, sektorze publicznym
 • Podnoszenie kluczowych kompetencji pracowniczych w procesie uczenia się całożyciowego dorosłych
 • Zastosowanie coachingu i mentoringu w edukacji dorosłych
 • Projektowanie kursów e-learningowych dla dorosłych
 • Zastosowanie nowoczesnych technologii w komunikacji społecznej.

Współtwórca i główny wykonawca międzynarodowych i polskich projektów badawczych, m.in.:

 • Tempus Project 159357-TEMPUS-1-2009-1-DE-TEMPUS-JPHES “Vocational Training in Rural Development and Ecology“, Warsaw University of Life Sciences SGGW 2009.
 • Projekt “Using DIR/ Floortime program to promote attachment behaviors in children with autism”, Minia University, Egypt 2014-2018.
 • Projekt realizowany w ramach Międzynarodowego Projektu Erasmus Plus „Budowanie kompetencji kluczowych a pedagogika uniwersytetów ludowych w Europie XXI w. przy współpracy z  Fundacją Rozwoju Edukacji, Uniwersytetu Ekologicznego w Grzybowie oraz Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego w Wieżycy.
 • Projekty realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności.
 • Projekt “Comparison of natural resources and interdisciplinary approaches for their protection (including guidelines for an educational program) between rural areas and metropolitans – Tuczno vs. Warsaw.
 • Projekt „Centrum Kształcenia Ustawicznego dla przemysłu drzewnego”, opracowany dla Wydziału Technologii Drewna SGGW.

Wybrane publikacje z ostatnich lat:

Redakcja naukowa:

 1. I.  Błaszczak  (red.), Śladami Janusza Korczaka współczesnego Sokratesa, Wydawnictwo Zakładu Filozofii SGGW, Warszawa 2016.
 2. M.H. Herudzińska, I. Błaszczak (red.), Znane i nieznane oblicza starości jako obszar wyzwań dla społeczeństw XXI wieku, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2016.

Artykuły:

 1. Uniwersytety ludowe w koncepcji pedagogicznej Feliksa Popławskiego, [w:] Uniwersytety ludowe – pomiędzy starymi a nowymi wyzwaniami. Red. nauk. T. Maliszewski, M. Rosalska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016, s. 207-234.
 2. Budujemy wspólnotę edukacyjną ludzi, którzy przyjaźnią z Januszem Korczakiem zmieniając siebie – zmieniają świat, [w:] I. Błaszczak (red.), Śladami Janusza Korczaka współczesnego Sokratesa, Wydawnictwo Zakładu Filozofii SGGW, Warszawa 2016, s. 7-12.
 3. Republika dziecięca Janusza Korczaka, [w:] I. Błaszczak (red.), Śladami Janusza Korczaka współczesnego Sokratesa, Wydawnictwo Zakładu Filozofii SGGW, Warszawa 2016, s. 104-114.
 4. Wspólnota klasy szkolnej, [w:] K. Chałas, A. Maj (red.), Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2016, s. 1354 -1360.
 5. Wychowanie kulturalne,  [w:] K. Chałas, A. Maj (red.), Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2016, s. 1426-1431.
 6. Aktualne wyzwania andragogiki – umiejętność uczenia się jako kluczowa kompetencja adaptacyjna osób starszych, [w:] M.H. Herudzińska,  I. Błaszczak (red.), Znane i nieznane oblicza starości jako obszar wyzwań dla społeczeństw XXI wieku, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2016.
 7. Starość nie radość, młodość, [w:] M.H. Herudzińska,  I. Błaszczak (red.), Znane i nieznane oblicza starości jako obszar wyzwań dla społeczeństw XXI wieku,  Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2016, s. 5-18.
 8. Use of wood and wooden related materials in furniture throughout the centuries, [w:] Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Forestry and Wood Technology 2016, nr 94, s. 32-38.

 


Beata Gofron

Beata Gofron – doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii edukacji. Jej dorobek naukowy jest związany z takimi subdyscyplinami pedagogiki, jak: dydaktyka ogólna, dydaktyka porównawcza, pedagogika porównawcza, socjologia edukacji, filozofia edukacji. Autorka 78 artykułów i 4 obszernych monografii: 1/ Systemowe podstawy doboru treści kształcenia (1997), 2/ Procesy selekcji społecznych w edukacji (2003), 3/ Edukacja wobec idei równości społecznej (2008), 4/ Nierówności edukacyjne w warunkach radykalnej zmiany społecznej (2010).

Działalność dydaktyczna:

 • Teoretyczne podstawy kształcenia.
 • Pedagogika porównawcza.
 • Metodologia badań społecznych.
 • Metody badań pedagogicznych.
 • Seminarium magisterskie.

Działalność organizacyjna:

 • Członek Rady Wydziału Nauk Społecznych SGGW w Warszawie.
 • Członek Komisji Dydaktycznej w Katedrze Edukacji i Kultury WNS SGGW w Warszawie.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego.
 • Członek Zespołu Dydaktyki Ogólnej działającego pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk (KNP PAN).

Działalność naukowa:

 • Uwarunkowania nierówności szans edukacyjnych.
 • Szkoła a nowe technologie informacyjno-komunikacyjne.

Udział w międzynarodowym projekcie naukowo-badawczym realizowanym z pracownikami Akademii Nauk Pedagogicznych w Kijowie p.t. „Modernizacja systemu kształcenia według założeń Deklaracji Bolońskiej”.

Wybrane publikacje z ostatnich lat:

 1. Proces kształcenia jako otwarta kulturowo przestrzeń badań i praktyk dydaktycznych, [w:] A. Gofron, A. Kozerska (red.), Podstawy edukacji. Propozycje metodologiczne. Kraków 2012, s. 47–63.
 2. Edukacja w świecie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych. „Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej”, 2012, nr 1 (6), s. 155–168.
 3. Jaka edukacja w ponowoczesnym świecie?, [w:] T. Lewowicki, J. Wilsz, I. Ziaziun, N. Nyczkało (red.), Polsko-ukraiński rocznik – Kształcenie zawodowe: Pedagogika i psychologia. Tom XIV. Częstochowa – Kijów 2012, s. 171–183.
 4. Konstruktywistyczne ujęcie procesu uczenia się. „Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej”, 2013, nr 1 (7), s. 159–173.
 5. Jaka edukacja w rzeczywistości Web 2.0?, [w:] A. Gofron, K. Motyl (red.), Podstawy edukacji. Sfera wartości i zasad – konstruowanie podmiotu. Kraków 2013, s. 63–76.
 6. Z epoki kredy do ery Internetu (szkoła a nowe technologie informacyjno-komunikacyjne), [w:] T. Lewowicki, J. Wilsz, I. Ziaziun, N. Nyczkało (red.), Polsko-ukraiński rocznik – Kształcenie zawodowe: Pedagogika i psychologia. Tom XV. Częstochowa – Kijów 2013, s. 295–309.
 7. School in the Era of the Internet (La escuela en la era de Internet). „Educación y Educadores”, Vol 17, No 1 (2014). Universidad de La Sabana, Bogotá (Kolumbia), s. 171–180.
 8. Biogramy 16 pedagogów: Emilian Konopczyński, Wacław Mateusz Kosiński, Irena Kosmowska-Wiktorynowa, Kazimierz Kubik, Jerzy Kubisz, Konstanty Lech, Jadwiga Lechicka, Józef Lewicki, Kazimierz Maj, Zbigniew Stanisław Marciniak, Stanisław Markiewicz, Ludwik Stefan Musioł, Teodor Musioł, Bogdan Roman Nawroczyński, Wincenty Jan Ostrowski, Tadeusz Pasierbiński (s.: 79–80, 88–92, 94–98, 101–104, 109–112, 124–129, 132–134, 136–138, 148–153, 156–165, 168– 170).
 9. W: M.J. Żmichrowska, M. Pluskota (red.), Słownik pedagogów polskich i polskiej myśli pedagogicznej XIX i XX wieku. Wałbrzych 2015, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości.
 10. Edukacja w cyfrowej rzeczywistości, [w:] K. Bogacka (red.), Dziecko w kulturze europejskiej. Warszawa 2016, s. 307–321.

 


Paweł Migała

Paweł Migała – dr nauk humanistycznych. Najważniejsze publikacje: 1/ Wybrane elementy patologii społecznej w aspekcie ich uwarunkowań. 2/ Dlaczego uczeń staje się agresywny? Przyczyny i uwarunkowania. 3/ Potrzeba wyposażenia nauczyciela w wiedzę i umiejętności terapeutyczne. 4/ Rola nauczyciela w procesie przemian społecznych. 5/ Komunikacja między nauczycielem a uczniem. 6/ Przemoc fizyczna wobec dzieci. 7/ Szkoła a patologia społeczna. 8/ Społeczne przyczyny dzieciobójstwa. 9/ Wykorzystywanie seksualne dzieci – pedofilia, kazirodztwo – skrywany koszmar. 10/ Analiza psychospołeczna młodzieży w okresie dorastania społecznego. 11/ Ubóstwo jako zjawisko patologizujące życie społeczne. 12/ Prostytucja nieletnich jako jeden z przejawów patologii społecznej.

Działalność dydaktyczna

 • Podstawy diagnozy pedagogicznej.
 • Terapia pedagogiczna.
 • Interwencja i mediacja.
 • Pedagogika porównawcza.
 • Pedagogika resocjalizacyjna.
 • Metodyka pracy wychowawczej.

Działalność organizacyjna

 • Pełnomocnik Dziekana do Współpracy ze Szkołami Średnimi.
 • Członek: komisji dydaktycznej, komisji stypendialnej, komisji wyborczej, komisji ds. promocji WNS.

Działalność naukowa

 • Badania nad uwarunkowaniami biopsychicznymi zaburzeń w zachowaniu uczniów w wieku adolescencji.
 • Udział w międzynarodowym zespole badawczym nt. Bridges over troubled waters. Towards the better understanding Polish – German relations in the United Europe.
 • Udział w międzynarodowym zespole badawczym organizowanym przez Uniwersytet Narodowy na Ukrainie nt. Patologie i patologizacje życia szkolnego.